การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2557รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2557


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Phoophuangpairoj, R., & Srikun, N.(2015).Computerized Recognition of Pineapple Grades using Physicochemical Properties and Flicking Sounds.Journal of Information Sciences and Engineering.(Vol.6(5)):93-101. อาจารย์ ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
1.00
2 Phoophuangairoj, R.(2015).Automated Classfication of Watermelon Quality Using Non-flicking Reduction and HMM Sequences Derived from Flicking Sound Characteristics.Journal of Information Science and Engineering.(Vol.30(4)):. อาจารย์ ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
1.00
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Powthong, P., & Suntornthiticharoen, P.(2014).Isolation, Identification and Analysis of Probiotic Properties of lactic Acid.Pakistan Journal of Nutrition.():. ผศ.พรรณภา เภาทอง
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Titthasiri, W.(2015).A Comparison of E-Learing and Traditional Learing: Experimental Approact.IJITCS - International Journal of Information Technology & Computer Sciences.( Vol.12(3)):69-70. ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ
1.00
2 Aribarg, T., & Supratid, S.(2015).Particle Swarm Optimization for Adjusting Fuzzy Parameters of Modified Ant-based Classification to Improve Medical Diagnosis. Internationnal Journal of Advancements in Computing Technology.():. อาจารย์ ดร.ธรรณพ อารีพรรค
1.00
3 Charoenpanitseri, W., & Poonyakanok, O.(2014).A Characterization of Small 3-Colorable Graphs.Far East Journal of Mathematical Sciences.():. อาจารย์ ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
1.00
4 Charoenpanitseri, W.(2015).On (k,kn-k^2-2k-1)-choosabilty of n-vertex graphs.International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences.():. อาจารย์ ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pongtheerat, T., Chaksangchaichot, P., & Saelee, P.(2015).Prognosis in Thai colorectal-cancer patients with GSTM1 and GSTT1 copy number variation.European Journal of Oncology.(Vol.18(4)):189-195. ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
1.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Monton, C., Suksaree, J., & Charoenchai, L.(2015).Real Time Cold Chain Monitoring of Simulated Vaccine Didtribution.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6).):150-120. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
2 Monton, C., Suksaree, J., & Charoenchai, L.(2015).Real Time Cold Chain Monitoring of Simulated Vaccine Didtribution.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
3 Monton, C., Shoomerk, P., & Suksaree, J.(2015).Pay for Performance (P4P): A Motivation of Drug Information Service Work Load Report in Thungsong Hospital.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
4 Suksaree, J., Monton, C., Sakunpak, A., Chusut, T., Charoonratana, T. Pichayakorn, W., & Boonme, P,.(2015). Preparation and Characterzation of Ketoprofen-pseudolatex firmulation for Transdermal Delivery Systems.Thai Journal of pharmaceutical Sciences.(Vol.38(4)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
5 Suksaree, J., Monton, C., & Chusut, T.(2015). A novel deoroteinzed natural rubber latex device for nicotine transdermal delivery systems.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
6 Charoonratana, T., Bunluepuech, K., Chusut, T.Suksaree, J., & Songsak, T.(2015).Development and Validation of LC-MS Method for quantitative Analysis of a tradional Thai Antihypertensive Herbal Recipe.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์
1.00
7 Suksaree, J., Monton, C., & Charoenchai, L.(2015).Morphology Study of Plai Patches by The Scanning Electron Microscope. Part II: Chitosa and Polyvinyl Alcohol Blends.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
8 Suksaree, J., Monton, C., & Charoonratana, T.(2015).Morphology Study of Plai Patch by The Scanning Electron Microscope.Part I: Chitosan and Hydroxypropylmethylcellulose Blends.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
9 Monton, C., Suksaree, J. & Pathompak, P.().Can Makiong (Scaphium Macropodum) Powder Formed get in Effervescent Blend.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
10 Settharaksa, S., Madaka, F., Charkree, K., & Charoenchai, L.(2015).The Study of Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity in Cold Press Rice Bran Oil Form Rice in Thailand.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. อาจารย์ สุกัญญา เศรษฐรักษา
1.00
11 Monton, C., Kaeokumbong, C., & Suksaree, J.(2015).Development of Production Places of Pre-Packaged Foods Follows The Primary Good Manufacturing Practice (Primary GMP) in Nakhon Ratchasima Province: A preliminary Study.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
12 Monton, C., Kaeokumbong, C., & Suksaree, J.(2015).A Survey of Production Places of Pre-Packaged Processed Foods Before Evaluation Follows The Primary Good Manufacturing Practice (Primary GMP) Standard: A Case Study of Nakhon Ratchasima Province.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
13 Skunpak, A., Suksaree, J., Pathompak, P., Charoonratana, T., & Sermkaew, N.(2015).Antioxidant Individual Y-Oryzanol screening in Cold Pressed Rice Bran Oil Diffferent Thai Rice Varieties by Hplc-Dpph Method.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. อาจารย์อภิรักษ์ สกุลปักษ์
1.00
14 Kitvatanachai, S., & Rhongbutsri,PC.(2015).Intestinal Parasitic Infections in Subrban Government Schools, Lak Hok Subdistrict, Muang Pathum Thani, Thailand.Rangsit Journal of Arts and Science.(Vol.4(2)):. รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
0.80
15 Charoonratana, T., Settharaksa, S., Madaka, F., & Songsak, T.(2015).Screening of Antioxidant Activity and Total Phenolic Content in Raphanus Sativus pod.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(8)):. อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์
1.00
16 Thongphasuk, P., Thongphasuk, A., Bavovada, R., & Chamulitra, W.(2015).Effects of Gamma Irradiation on Active Components, Free Radicals and Toxicity of Cassumunar Ginger Rhizomes.Int Pharm Sci.(Vol.6(7)):. ผศ.ปิยนุช ทองผาสุก
1.00
17 uksaree, J., Monton, C., Madaka, Fameera., Chusut, T., Saingam, W., Pichayakorn, W., & Boonme, P.(2015).Formulation, Physicochemiacl Characterization, and in Vitro sutudy of Chitosan/HPMC blends-based herbal blended patches.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
18 Vchirawongkwin, S., Kritayakorupong, C., Tongraar, A., & Vchirawongkwin, V.(2015).Hydration Properties Ddetermining the Reactivity of Nitrite in Aqueous Solution.Dalton Transactions.(Vol.6(5)):. อาจารย์ ดร.เสาวภาค วชิวงศ์กวิน
1.00
19 Vutthipong, A., Monton, C., Saingam, W., Bunluepuech, K., & Charoonratana, T.(2015). Evaluation of Physicochhemical Properties of a Traditional Thai Antihypertensive Herbal Recipe in Various Properties.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):. อาจารย์ ดร.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์
1.00
20 Kamkaen, N., Ruangrungsi, N., Na Patalung, N., & Watthanachiyincharoen, R.(2015).Physiologlcal and Psychological Effects of Lemongrass and Sweet Almond Massage Oil.Journal of Health Research (J Health Res).(Vol.29):. รศ.ดร.นริศรา คำแก่น
1.00
21 Settharaksa, S., Madaka, F., Chakree, K., & Charoenchai, L.(2015).Total Phenolic and Flavonoid Contents and Antioxodant Properties of Thai Traditional Herbal.Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(9)):. อาจารย์ สุกัญญา เศรษฐรักษา
1.00
22 Suksaree, J., & Pichayakorn, W.(2015).Preparation and Characterization Properties of Transdermal Blended Patches Containing Thai Herbal Medicine.Industrial & Engineering Chemistry Research (Accepted).():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
23 Suksaree, J., Luprasong, C., Monton, C., Charoenchai, L., & Pichayakorn, W.(2015).An eco-friendly synthesis of modified poly (vinyl alcohol)-graft-lactic acid by curing method Thermal analysis and Characterization.Journal of Themal Analysis and Calorimetry.():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
24 Suksaree, J., Charoenchai, L., Madaka, F., Monton, C., Sakunpak, A., Chusut, T., Charoonratana, T. & Pichayakorn, W.(2015).Zingiber Cassumunar Blended Patches for Skin Application: Formulation, Physiochemical Properties, and in Vitro Studies.Asian Journal of pharmaceutical Sciences.():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Klaikao, L.(2015).Health Communication Effectiveness of Liver and Gllstone Detoxification Project: Case Study of Santi Asoke Groups Projects.Health Conference.():. ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
0.40
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 เสรี ศุภราทิตย์, ธรรณพ อารีพรรค และสิริพร ศุภราทิตย์.(2558).การประเมินความเปราะบางอุทกภัยโดยการย่อส่วนภูมิอากาศจากแบบจำลอง CMIP3 และ CMIP5 กรณีศึกษา มหาอุทกภัย 2554.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
0.20
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วิมล ชอบชื่นชม, ลุกมาน สีอรี และ ณัฐพล ถนัดช่างแสง.( 2558). การแยกจุลชีพที่สามารถสังเคราะห์ polyhydroxybutyrate (PHB) จากตัวอย่างดินและน้ำในประเทศไทย โดยใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน . การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี, ประเทศไทย....  24 เมษายน 2558. รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
0.20
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 นิภาพร ปัญญายงค์ และมงคลกร ศรีวิชัย.(2558).การคาดการณ์ปริมาณฝนรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์นิภาพร ปัญญายงค์
0.20
            คณะศิลปะและการออกแบบ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 โลจนา มะโนทัย และสุริยา ศรีสุภาพ.(2558). ความไม่เสมอภาคของสตรี สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ของนางในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยศิลปะสื่อผสม และวัสดุดินเยื่อกระดาษ.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์โลจนา มะโนทัย
0.20
2 ดนยา เชี่ยววัฒกี และคงรัฐ สุนทรโรจน์พัฒนา.(2558). รัตนมาลาแห่งกาลเวลา.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์ดนยา เชี่ยววัฒกี
0.20
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ชนะเกียรติ สมานบุตร และมานะ เงินศรีสุข.(2558).แนวทางเพิ่มสมรรถนะด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์ชนะเกียรติ สมานบุตร
0.20
2 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ.(2558). ปฏิรูปการศึกษาภายใต้พลวัต AEC: กรณีการใช้ Facebook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี, ประเทศไทย.... 24 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร
0.20
3 มุกดา โควหกุล.(2558).ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี. ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 ผศ.มุกดา โควหกุล
0.20
4 นิ่มนวล วิเศษสรรพ์, ฟ้าลั่น กระสังข์ และธนินท์ ศิริวรรณ.(2558).การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบและกลไกการออมทรัพย์ของชุมชนไทยทรงดำตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
0.20
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และนิศากร ตันจันตา.(2558).การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักลงทุนที่มีต่อเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th).การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
0.20
2 สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และณัฐชา คุ้มวงษ์ดี.(2558).ภาพลักษณ์ของไทยรัฐทีวีในทัศนคติของพนักงาน.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
0.20
3 ฐิติ วิทยสรณะ และกฤษณ์ ทองเลิศ.(2558).บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อกระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองในทัศนะ ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวารสารศาสตร์และรัฐศาสตร์.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 ผศ.ฐิติ วิทยสรณะ
0.20
4 พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์.(2558). งานวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า).การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 ผศ.พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์
0.20
5 จิระศักดิ์ สาระรัตน์.(2558).ศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตตามแนวนโยบายสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ในการทำงานกับชุมชนปทุมธานี.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์จิระศักดิ์ สาระรัตน์
0.20
6 บุปผา บุญสมสุข และขวัญชนก หนองตรุด.(2558).เนื้อหาการเรียนการสอนกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์บุปผา บุญสมสุข
0.20
7 คมศร สนองคุณ.(2558).การเปิดรับและความต้องการของผู้ชมที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์ของละครหมัดเด็ดเสียงทอง.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์คมศร สนองคุณ
0.20
8 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และพิทักษ์ ชูมงคล.(2558).การประเมินโครงการ “การจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : การรู้เท่าทันสื่อและการสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า”.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.20
9 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และธัญพร โพธิ์ทอง.(2558).โครงการ “SCG STADIUM TOUR” ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด The Project “SCG STADIUM TOUR” on SCG Muangthong United Club.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี, ประเทศไทย.... 24 เมษายน 2558 ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.20
10 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และเพชุตา อุดมศักดิ์.(2558).การรับรู้การปรับตราสัญลักษณ์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค erception on Rebranding of the Provincial Electricity Authority’s employee.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.20
            คณะศิลปศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วรพล มหาแก้ว.(2558).ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์วรพล มหาแก้ว
0.20
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปัญญา มณีจักร์.(2558).การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเบสแก่บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 ผศ.ปัญญา มณีจักร์
0.20
2 ศุภฤทธิ์ ภักดีไทย, วนิดา พงศ์สถาพร, เพ็ญศรี แซ่หลี และ วิมล สุขตั้งมั่น.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรทางพันธุกรรม ณ ลำดับนิวคลีโอไทด์ -938C>A และการแสดงออกในระดับโปรตีนของยีน Bcl-2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไทย.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์ศุภฤทธิ์ ภักดีไทย
0.20
3 หฤทัย ฐานนันท์ และนิศารัตน์ สัตว์นาโค.(2558).ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes จากสารสกัดมะเม่า.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิ..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์หฤทัย ฐานนันท์
0.20
4 จงดี นิละนนท์ และธีราพัฒน์ บุญชัยพัฒน์.(2558). การศึกษาการสังเคราะห์กลีเซอรอลโมโนโอลิเอต.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี, ประเทศไทย.... 24 เมษายน 2558 อาจารย์จงดี นิละนนท์
0.20
5 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ.(2558).การจัดการเรียนรู้แทรกคุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันโดยใช้โครงการ “ต้องเปลี่ยน”.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
0.20
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, ธรรมรัตน์ อารีย์, สัญญา สุเรรัมย์ และ ประสาท กิตตะคุปต์.(2558).สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราทะเล Aspergillus terreus. การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี, ประเทศไทย.... 24 เมษายน 2558 อาจารย์สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค
0.20
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ณัฐกาญจน์ แดงมณี, กนกวรรณ พลับจีน, วันวิภา สกุลธนะศักดิ์ และนิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์.(2558).การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากแหนมหมู.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี, ประเทศไทย.... 24 เมษายน 2558 อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงมณี
0.20
2 สุกัลญา หลีแจ้, นาซนีน บากาสะแต, วริยา อินตะมนต์, ชณิสา ก่อกิจไพศาล, ธีรทัศน์ สุดสาย, และ อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์.(2558).การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงบนข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี, ประเทศไทย.... 24 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.สุกัลญา หลีแจ้
0.20
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วัฒนีย์ เย็นจิตร, พัชรินทร์ พลอยสิทธิ์,โทน แห้วเพ็ชร และ เอกชัย โภไคยศสวรรค์.(2558).ความสัมพันธ์ของความเครียด คุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่าย และผลการศึกษา ของนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.20
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 .(2558).การวางแผนฟื้นฟูเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาท.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี, ประเทศไทย.... 24 เมษายน 2558 อาจารย์กฤตพร ลาภพิมล
0.20
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 อัมพาภรณ์ นิธิประทีป, ชาวินีย์ อภิมั่นจินดากุล, เกวรี สังขกร คณะ.(2558).ประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของวัสดุอุดครั้งเดียวเต็มโพรงฟันผ่านการวัดความแข็งผิวระดับจุลภาค.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์ ทญ.อัมพาภรณ์ นิธิประทีป
0.20
2 วิโรจน์ วันสม, ชมภูนุช ธรรมเภตรารักษ์, นายดุสิต เปี่ยมวัฒนาทรัพย์, ภัคธีมา เสนคำสอน, พีระยง ธีระกาญจน์, พชร พรหมช่วย, เสาวลักษณ์ ตรีสงฆ์, สุชัญญา มหาทรัพย์ดำรง, ธนัชยา ชา คูกีรติรัตน์, ธนพร สุขพิเนตกุล และ ธนัชญาพร สัจจมงคล.(2558).การศึกษาค่ากำลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคในเนื้อวัสดุเรซินซีเมนต์สองชนิด ณ เวลาแตกต่างกัน.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์วิโรจน์ วันสม
0.20
3 วรเดช พิขัยอุตกฤกษฏ์ และวิริยา จูวัฒนสำราญ.(2558).ผลของสารที่ทำให้เกิดรูพรุนต่อสมบัติทางกายภาพของโครงเลี้ยงเซลล์สามมิติไฟโบรอินจากไหมไทยสายพันธุ์ผสมนางน้อยศรีสะเกษ 1.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558 อาจารย์วรเดช พิขัยอุตกฤกษฏ์
0.20
4 ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล และอังสุมา ชลออยู่..(2558).การเปรียบเทียบความแข็งผิวของเคลือบฟันน้ำนมภายหลังการใช้ฟลูออไรด์วานิชสองชนิด..การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต..ปทุมธานี, ประเทศไทย.. 24 เมษายน 2558. อาจารย์ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล
0.20
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          งานสร้างสรรค์
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Puttasakul, T., Wannasuk, S., Piyawattanametha, W., Sangworasil, M., & Pintavirut, C.(2015).Low-cost compression depth Sensing unit for CPR manikin based on accelerometers Country (Region).The 5th International Contest of Applicationsin Nano-Micro Technology (iCAN 14)..Sebdai, Japan.. 19-20 July อาจารย์ทัศวรรณ พุทธสกุล
0.40
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Supratid, S.(2015).Looking Back and Looking ForWard the 2011 Thailan Great Flood with the 350 Billion-Bath Water Management Project.The 19th CONGRESS OF THE ASIA and Pacific Division of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research..Hanoi, Vietnam.. 21-24 September รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
0.40
2 Nnansom, P., & Jaiyong, A.(2014). Robust Speed Control of a Single-Cylinder Gasoline Engine 2.A Robust Control with Adaptive Control Output Reduction.The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering..Chiang Mai, Thailand.. 17-19 December รศ.ดร.พินิจ งามสม
0.40
3 Ponsy, M.(2014).Developper la competence interculturelle par les TICE en Asie du Sud-Es. Colloque international De Francais 2014..Indonesie..  30 October-3 November MARION PONSY
0.40
4 Komhom, S.(2014).Effect of the types of alcohol on beta-carotene extraction from crude palm oil.The 4th TIChE International Conference 2014 Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living..Chiang Mai, Thailand.. December 18-19 อาจารย์ ดร.สถาพร คำหอม
0.40
5 Sampranpiboon, P., & Feng, X.(2014).Use of Phosphoric Acid and Sodium Hydroxide to Treat Carbonization Product of Oil Plam Kernel for Chromium (VI) Removal.The 4th TIChE International Conference 2014 Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living..Chiang Mai, Thailand..  18-19 December ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
0.40
6 Chansawang, S., & Ekasilp, W.(2014).Energy Analysis of Solar Drying of Nutural Rubber.The 4th TIChE International Conference 2014 Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living.. Chiang Mai, Thailand..  8-19 December ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jantavongso, S. and Thanwarat, D.(2014, May).The Adoption of E-Business Among small and edium Enterprises in Northern Thailand. Knowledge Management Interational Conference (KMICe 2014)..Kedah, Malasia... 12-15 August อาจารย์ สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
0.40
2 Kerdvibulvech, C.(2014).Hybrid Model of Human Hand Motion for Cybernetics Application.IEEE Interational Conference on Systems, Man, and Cybernetics..San Diego, CA, United States of America.. 2014 ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
0.40
3 Charoenpanitseri, W. & Poonyakanok, O.(2014).A characterization of small 3-colorable graph.Far East Journal of Mathematical Science.... 2014 อาจารย์ ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
0.40
4 Suparatid, S., & Kummong, R.(2014).Imoroving The Thailand Tourism Forecasting Based on Combination of Wavelet Denoing Schemes.IEEE Interational Conference on Systems, Man, and Cybernetics.. San Diego, CA, United States of America..  ผศ.ดร.สิริพร ศุภราทิตย์
0.40
5 Chumwatana, T.(2014).Using Clustering Techniques for Non-segmented Language Document Management: A Comparison of K-mean and Self Organizing Map Techniques.Knowledge Management Interational Conference (KMICe 2014)..Kedah, Malasia.. 12-15 August อาจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
0.40
6 Thossansin, T., & Pomsathit, A.(2014).Differences in enhancing Enrollment System between Web Application and Mobile Application for Rangsit Universitt, Thailand.Interational Conference on Communication and Information Technology..Switzerland.. 8-9 September อาจารย์ทศพร ทศแสนสิน
0.40
7 Aribarg, T., Thongthaeng, N., Supratid, Su., & Supratid, Se.(2015).Bias Correction With Dynamical Dowascaling of Rainfall Over Bangkok Under Climate Change.The 19th CONGRESS OF THE ASIA and Pacific Division of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research.. Hanoi, Vietnam.. 21-24 September อาจารย์ ดร.ธรรณพ อารีพรรค
0.40
8 Chumwatana, T.(2015).Exploring the Use of N-gram and K-mean Techniques for Genome Disorder Classification.The 7th Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA) 2014..Japan.. 21-23 November อาจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
0.40
9 .(2015).Automatic Trading System based on Genetic Algorithm and Technical Analysis for Thai Stock Index.The 20th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.... 24-27 August อาจารย์ ดร.มนฤทัย ระดีรมย์
0.40
10 Makasiranondh, W.(2014).Software development model for Thai University : A Preliminary Study Outline.Thailand-Japan International Academic Conference 2014 (TJIA)..Japan.. 22 November อาจารย์ ดร.วรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์
0.40
11 Sriphaew, K.(2014).Ancient Mural Retrieval using Classification Model as Semantic Representation.Thailand-Japan International Academic Conference 2014 (TJIA)..Japan.. 22 November อาจารย์ ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว
0.40
12 Maichalernnukul, K., Zheng, F., & Kaiser, T.(2015).A Differential Space-Time Coded RFID System. The 6th International Congress onUltra Modern Telecommunications and Control Systems..Rusia.. 6-8 October อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
0.40
13 Kasemsan, K.(2014).Travelling Routing Planning Model using Genetic Algorithm with Time Constraint in Phuket, Thailand.The 24th International Business Information Management Conference (IBIMA)..Italia.. 6-7 November ผศ.ดร.กุลธร เกษมสันต์
0.40
14 Praditteera, M..(2015).Information Literacy Promotion for Undergraduate Students of Rangsit University, Thailand.The Fifth Asia Conference on Literature & Librarinship..Japan.. 1-7 April อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
0.40
15 Jantavongso, S. and Thanwarat, D.(2014).Social media and e-health from Thai health workers’ perspectives. The International Business Information Management Conference..Amsterdam, Netherlands.. May อาจารย์สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
0.40
16 Srisa-an, C.(2015).A Classification of Internet Pornographic Images. International Conference on INTERNET STUDIES..Tokyo, Japan.. 17-19 July ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
0.40
17 Srisa-an, C.(2015).Nude Image Classifcation Using Rough Set Analysis.12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)..Hua Hin, Thailand..  24-25 Jun ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
0.40
            คณะเศรษฐศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kittiprapas, S.(2014).Happiness in Buddhism and Implications to Development.Interational Society for Quality-of-Life Studies..Berlin, Germany.. 13-20 September อาจารย์ ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
0.40
2 Chomtohsuwan, T.(2014).Rate of Return on Human Capital: A Case Study of Bachelor Degree Labor in Thailand. Paper presented at the 7th Thailand-Japan International Academic Conference 2014..Tokyo, Japan..  November, 2014 อาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
0.40
3 Amornkitvikai, Y.(2014). Human Capital and Technical Efficiency: An Analysis of the Stochastic Frontier and Inefficiency Effects Model for Thai Manufacturing.SMEs: The Asian Conference on Business and Public Policy 2014..Japan.. 20-23 November อาจารย์ ดร.ยศ อมรกิจวิกัย
0.40
4 Chroenephandhu, N..(2014).Regional Income Inequality and Well-Being: A Case Study in the Northeast of Thailand.The Asian Conference on Business and Public Policy 2014..Japan..  20-23 November อาจารย์ ดร.นริศรา เจริญพันธุ์
0.40
5 Kraiwanit, T.(2015).The Impact of Structural Household Expenditure on Public Transportation Service Management in Thailand.The 4th Globa Business and Finance Research Conference..Australia.. 25-27 May อาจารย์ ดร.ธันย์พัทร์ ใคร้วานิช
0.40
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Terdpaopong, K,. and Visedsun, N.(2015).The Use of Target Costing In Thai Firms: Empirical Evidence from Survey and In-Depth Interview.The Twenty-Sixth Asian-Pacific Conference on Interational Accounting Issues..Taipe, Taiwan.. 26-29 October อาจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.40
2 Pongsai, V.(2014).Applied Formal Science to Social Science: Case of Accounting Study.South East Asian Assoctation for Institutional Research 2014..Philippines.. 8-10 October อาจารย์ ดร.วรงค์ ผ่องใส
0.40
3 Sugaraserani, S.(2014).Quality-Image of Stocks in MAI and Judgment of Investors: Empirical Evidence of CG and ROIC.The 14th FRAP Finace, Rrsk and Accounting Conference..England.. 21 September อาจารญสุปราณี ศุกระปราณี
0.40
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kamolkittiwong, A., & Phruksaphanrt, B.(2015).An analysis of Affecting Green Supply Chain Management Implementation in Electronics Industry in Thailand.International Conference on Business, Marketing and Management- ICBMM 2014..Honhkong.. 8-10 November อาจารย์กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Thongin, A.(2014, May).Thai Foreign Policy Study Approach at the Crossroads.Paper presented at the 1st ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences..Vientiane, Lao PDR... 2014 อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์
0.40
2 Pimanmassuriya, W.(2014, November).Perspective of Technocrats to the Morality and Ethical Characteristics of Thai Politician.Paper presented at the meeting of 2014 The 2nd Asia-Pacific Social Science Conference..Kuala Lumpur, Malaysia..  November 7-9 พลเรือตรี ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา
0.40
3 Jesdapipat, S.(2015). Strategizing Climate Change Adapatation: the Case of Eastern Thailand.Proceedings of 2014 EAAERE Interconference. Http://iamorrissey.com. .pp.1-14...  รศ.ศิตานนท์ เจษฏาพิพัฒน์
0.40
4 Thongin, A.(2015).Thai Foreign Policy Study Approach at the Crossroad. 1st ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, Vientiane..Lao PDR..  28-30 May อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์
0.40
5 Limprasert, S., & Rujipak, V.(2014).Cross-Cultural Adjustment of International Students in Thailand. International Symposium on Business and Social Science..Japan..  20-22 July อาจารย์ ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
0.40
6 Sonsuphap, R.(2014).Corruption on Listed companies in Thai Stock Exchang.International Academic Conference on Social Sciences and Management. pp.1-6.iaessm@iaessm.org.. 29-31 July อาจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
0.40
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Hariraksapitak, N.(2014).The Study of Surrealist on Advertising.The 6th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC2014)..Udon Thani, Thailand..  16-18 December อาจารย์ ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์
0.40
2 Churtin, S.(2014).Communication Patterns to Promoye Organic Agriculture of Grandpa City Farm Leaning Center.The 6th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC2014)..Udon Thani, Thailand.. 16-18 December อาจารย์สยัมวรา เชื้อทิน
0.40
            คณะศิลปศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Dechrach, N.(2014).Teaching-learning Chinese Language and cultural exchange in Thailand: the case study of chinese major , Faculty of Arts, Rangsis University.The 3rd MSSRC Institutional Conference..Unon Ratchathani, Thailan.. 11-12 September อาจารย์ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
0.40
2 YAO, Y.(2014). Anaylze The Songs in Chinese Style from the Aspects of Philogy and Phonetics.The 3rd MSSRC Institutional Conference..Unon Ratchathani, Thailand.. 11-12 September YUEYAN YAO
0.40
3 Jarrafoux, C.(2014). Appropriation des langues en contexte plurilingue.Le 3 collogue international de Phuket 2014..Phuket, Thailand.. 13-14 November CAROLINE JARRAFOUX
0.40
4 .(2014).Lenseignement par Image : une solution dan le contexte de I ASEAN . Le 3e Colloque international de Phuket 2014 English and French : Observation and Teaching Perspectives in Multilingual and Multicultural Context..Phuket, Thailand.. 13-14 November อาจารย์ดลธิรา คงรักษ์
0.00
5 Ponsy, M.(2014).La competence interculturelle, passerelle pour I enseignement des langues au sein de I espace ASEAN-Europe English and French. Observation and Teaching Perspectives in Multilingual and Multicultural Context..Songkla, Thailand.. 13-14 November Marion Ponsy
0.40
6 Thawornchob, J.(2014). Error analysis of Thai Learners Pronunciation of Mandarin Chinese Vowel.โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1 เรื่อง "วัฒนธรรมจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน..Chiang Mai, Thailand..  8-9 January อาจารย์ จุมพล ถาวรชอบ
0.40
7 Dechrach, N.(2014).An analysis of PRACTICAL CHINESE TEXTBOOK the case study of KLAIKANGWON school.โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1 เรื่อง "วัฒนธรรมจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน..Chiang Mai, Thailand.. 8-9 January อาจารย์ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
0.40
8 Klongkitkarnkha, L.(2014).The research of Thai student error using Chainese inverse morpheme words. โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1 เรื่อง วัฒนธรรมจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน..Chiang Mai, Thailand.. 8-9 January อาจารย์ลินดา คล่องกิจการค้า
0.40
            คณะนิติศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Srivitaya, S., & Sonsuphap, R.(2015). Guidelines on Resolution and Prevention of Corruption of Thai Listed Companies in the Stock Exchange.1st National and International Conference on Administration and Management..Thailand.. 30 January อาจารย์ ดร.สุรพล ศรีวิทยา
0.40
2 Srivithaya, S.(2015).Innovation Model of Democray Reform under the Sovereign Governance of Four Balancing State Powers in Thailand. The 4th International Symposium on Business and Socoal Science..Renaissnce Sapporo Hotel, Japan.. July 20-22, 2015 อาจารย์ ดร.สุรพล ศรีวิทยา
0.40
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Anantasomboon, G., Pratoomthai, B. Promputta, C., Wimoonchart, A., & Angsuchawan, S.(2014).Human sex determination using loop-mediated isothermal amplification(LAMP) from oral epithelium, hair follicles and amniotic fluid.The 3rd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference 2014 (IASCBC 2014)..Hualien, Taiwan.. 10-13 December อาจารย์กัญ อนันตสมบูรณ์
0.00
2 Suapang, P., Puttankit, V., & Yimmam, S.(2015).Mammographic Density Classification. Joint 7th International Conference on Soft Computing and Intelligent System and 15th International Symposium on Advanced Intelligenttt System (SCIS&ISIS 2014)..Japan.. 3-6 November ผศ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.40
3 Thongpance, N., & Roongprasert, K.(2014, November).Design and construction of Infusion Device Analyzer.Paper presented at the 2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2014)..Fukuoka, Japan.. 26-28 November รศ.นันทชัย ทองแป้น
0.40
4 Supakitamonphan, C.(2014).Two Channels SEMG Controller Unit of Electric Gripper Hand for Amputee Hand Training Device.Paper presented at the meeting of The 7th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2014)..Fukuoka, Japan.. 26-28 November อาจารย์ชาญชัย ศุกิจอมรพันธุ์
0.40
5 Puttasakul, T., Sangworasil, M., & Matsuura, T.(2014).Feature Extraction of Wavelet Transfrom Coefficient for sEMG Classification.2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014)..Fukuoka, Japan..  26-28 November อาจารย์ทัศวรรณ พุทธสกุล
0.40
6 Pititeeraphab, Y., & Sangworasil, M., .(2014).Vital Signs Monitoring System Using FPGAs.2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014)..Fukuoka, Japan.. 26-28 November อาจารย์ยุทธนา ปิติธีรภาพ
0.40
7 Kaewgun , T.(2014).Development of a Low-Cost Hyperbilirubinemia Radiometer.2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014)..Fukuoka, Japan.. 26-28 November อาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์
0.40
8 Wongkamhang, A., Thongpance, N., Sangworasil, M., Roongprasert, K., & Matsuura, T.(2014).Development of The Low - Cost Blood Pressure Simulator.2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014)..Fukuoka, Japan.. 26-28 November อาจารย์อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง
0.40
9 Boonyagul, S., Thunyakitpisal, P., & Tachanoonyakiat, W.(2014). Physical Properties and Biocompatibility of Acemannan Scaffold for Biomedical Applications.2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014)..Fukuoka, Japan.. 26-28 November อาจารย์ ดร.ศนิ บุญกุล
0.40
10 Deepankhaew, R., & Naiyanetr, P.(2014).The simulation of cardiovascular system for physiology study. 2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014)..Fukuoka, Japan..  26-28 November อาจารย์ รณชิต ดีปานแก้ว
0.40
11 Puttasakul, T., Wannasuk, S., & Sangworasil, M.(2014).Compression Depth Estimation for CPR manikin Based on Accelerometers.The 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2014)..Udon Thani, Thailand..  17-19 December อาจารย์ทัศวรรณ พุทธสกุล
0.40
12 Wongwailikhit, K.(2014).The Catalytic Activity of Cu2O Microparticles. ICCS 2015 : XIII International Conference on Chemical Structures..Tokyo, Japan.. 28-29 May ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
0.40
13 Supakitamonphan, C., Chaichana, T., Kitsongsang, N., & Poohrungrueang.(2015).Two Channels SEMG Controller Unit for Electric Hand Gripper: Amputee Hand Training Device.2015 International Conference on Control, Automation and Robotics..Singapore.. 20-22 May อาจารย์ชาญชัย ศุกิจอมรพันธุ์
0.40
14 Pitieeraphab, Y., Chaichana, T., Thongpance, N.(2015).Implementation of Electric Wheelchair with Microcontroller .2015 International Conference on Control, Automation and Robotics..Singapore.. 20-22 May อาจารย์ยุทธนา ปิติธีรภาพ
0.40
15 Chaichana, T., Pitieeraphab, Y., Sangworasil, M., & Masuura, T.(2015).Implementation of Wireless ECG Monitoring System.2015 International Conference on Control, Automation and Robotics..Singapore.. 20-22 May อาจารย์ ดร.ธนพงค์ ไชยชนะ
0.40
16 Suapang, P., Naruephai, C., & Chivapreecha, S.(2015).Automatic Leukocyte Classification Based on Microscope Images. The 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2015)..Bangkok, Thailand..  28-30 May ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.40
17 Suapang, P., Naruephai, C., & Chivapreecha, S.(2015).Mammographic Masses Segmentation and Density Classification.The 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2015)..Bangkok, Thailand.. 28-30 May ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Charoonratana, T., Bunluepech, K., & Songsak, T.(2014).Standardiztion of traditional Thai antihypertensive herabal recipe using LC-MS coupling with multivariate data analysis.2nd International Conference and Exhibition on Pharmacognosy & Natural Products..Beijing, China.. August 25-27 อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตร์
0.40
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jayathavaj, V., & Pongpullponsak, A..(2014).Economic design of statistical process control using principal components analysis and the simplicial depth rank control chart. the meeting of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference..Bari, Italy... May ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
0.40
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Nakapan, W.(2014).Challenge of teaching BIM In the first year of University: Problems encountered and typical misconceptions to avoid when integrating BIM into an architectural design curriculum. the 20th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA) 2015..Daegu, South Korea.. May ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
0.40
            วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Wetsarat, N., Shoowong, D., & Jotikasthira, N.(2015).Competency Based Human Resource Management as a Way towards Sustainable Growth of Thai Meetine and Convention Industry: An Operation Planner Perspective.The International Conference on Tourism Transport and Technology..London, England..  อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์
0.40
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Cholitgul, W. Insook ,N., Junlasinthanaporn, N., Kanaphantu, P., Naratippakorn, M., Phinichwathana, P., Pinyometakul, P., Sakchalathorn, M., Suppanarurk, V., Vipanpong, C.(2014, November).Elongated styloid process detected on panoramic image. Poster presented at the 10th Asian Congress of oral and Maxillo-Facial Radiology, Inna Grand Hotel, Sanur..Bali, Indonesia.. 20-22 November อาจารย์วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล
0.40
2 Jadwinga Domalewska, D.(2014).Classroom discourse analysis in EFL elementary lessons.Notification of Acceptance of the ICLLL 2014.. Puket, Thailand.. 27-28 November Dr.Dorota Jadwinga Domalewska
0.40
3 Erdogan, O., Supachawaroj, N., Kheolamai, P., & Soontornvipart, K.(2014 บทคัดย่อ).Treatment of Peri-implant Defects in the Rabbit Tibia with Adipose and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stems Cells.9th International ACBID Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress.. Turkey..  Dr.Ozgur Erdogan
0.00
            วิทยาลัยครูสุริยเทพ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Lertlit, S.(2014, December).Professional Development in Information Technology Competency for Teachers in Basic. Educational Schools Paper presented at the Conference of the International Journal of Arts and Sciences..Freiburg, Germany.. 2-5 November อาจารย์ ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์
0.40
            คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sagarik, D.(2014).Public Expenditures on Health in ASEAN Member Countries: An Analysis of Trends and Policy Determinants.Interational Conference on Trends in Economics, Humanites and Management..Pattaya, Thailand... 13-14 August อาจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก
0.40
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jarintanan, F., Sirudompas, S., & Sukchaisri, K.(2014).Comparison of Automated Blood Cells Counts Between Advia 120 and Sysmex XT 4000 l in Breast Cancer Patients and Healthy Controls. XXVllth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology..Netherlands.. 13-18 May อาจารย์ ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
0.00
            คณะนิติศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Liu, C.H.(2014).Implementing Human Rights Standaeds to "Thai-Style" Statelessness.First Global Forum on Statelessness..Netherlands.. 15-17 September I HSUAN LIU (CLUADIA)
0.40
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chayaburakul, K., Pinpart, T., Sukplang, P., & Kengkoom, K.(2014).Acute and subchronic oral toxicity in rat fed with xanthone extracted from the pericarp of Garcinia mangostana Linn.International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference 2014..Hualien, Taiwan.. 10-13 December ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
0.00
2 Promputta, C., Pratoomthai, B., Anantasomboon, G., Petpiboonlthai, H., & Anupunpisit, V.(2014).Effect of VernoniaCinerea on Heart Fibrosis in Chronic Nicotine Treated RAT. International Anatomical Sciences & cell biology Conference 2014..Hualien, Taiwan.. 10-13 December อาจารย์ชไมพร พรมพุทธา
0.00
3 Pratoomthai, B., Chayaburakul, K., & Anantasomboon, G.(2014, December).Co-localization of crustacean hyperglycemic hormone (CHH) and molt-inhibiting hormone (MIH) in the eyestalk of the black tiger shrimp, Penaeus monodon.Paper presented at the meeting of the International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference 2014..Hualien, Taiwan.. 10-13 December อาจารย์เบญจมาศ ประทุมไทย
0.00
4 Chanprasert, K.(2014).The Reults of Using Scientific Method Learning in Physics Subject: A Case Study of Warning Hat for Blind. The 40th Congress on Science and Technology of Thailand Science and Technology towards ASEAN Development..Thailand.. 2-4 Desember รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
0.40
5 Mungchamnankit, A.(2015).Fabrication and Characterization of Antibacterial Tantalum Oxide Thin Films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering. The 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2015)..Bangkok, Thailand.. 28-30 May ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
0.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kamkae, N., Tadtong, S., & Watthanchaiyingcharoen.(2014).GC-MS Analysis of Blended Essential Oils in romatherapy Recipe.PHYTOPHRM 2014.... 2014 รศ.ดร.นริศรา คำแก่น
0.00
2 Theanphong, O., Jenjittikul, T. and Mingvanish, W.(2015). Essential oil compositions from root and rhizome of Zingiber niveum Mood & Theilade from Laos. The PACCON 2015 (Pure and Applied Chemistry International Conference).. Bangkok, Thailand..  21-23 January อาจารย์ ภญ.ดร.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์
0.40
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sen-Ngam, K., Tadsri, P., Boonsatean, W.(2014).Health Conditions of Older Adults who Utilize Services at the Social Welfare Development Center for the Elderly in Patumthani Province, Thailand. E-Book (www.inc2014.com) 1st International Nursing Conference Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in AEC Era (1).106-112... December 1, 2014 ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม
0.40
2 Pongmarutai, T.(2014).Bilingual Nursing Program: Critical Success Factors.Paper presented at the 1st International Nursing Conference entitled Nursing innovation: a key to promote the humanized health in AEC Era..Ho Chi Minh City Vietnam..  5-6 Desember อาจารย์ ดร.ทิวาพร พงษ์มารุทัย
0.40
3 Nantsupawat, W; Sen-Ngam, K; and Pongmaruthai, T.(2014). Evaluation of the double degree nursing program, Faculty of Nursing Science, Rangsit University. the 1st International Nursing Conference Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in AEC Era.. Ho Chi Minh City, Vietnam..  5-6 December รศ.ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
0.40
4 Sen-Ngam, K., Tadsri, P., Boonsatean, W.(2014).Health Conditions of Older Adults who Utilize Services at the Social Welfare Development Center for the Elderly in Patumthani Province, Thailand.E-Book (www.inc2014.com) 1st International Nursing Conference Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in AEC Era (1).106-112... December 1, 2014 ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม
0.40
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chinsongkram, B., Chaikeeree, N., Saengsirisuwan, V., & Boonsinsukh, R.(2015).Responsiveness of the Balance Evaluation System Test ZBES testX in Person with Subacute Stroke.World Confederation for Physical Therapy Congress 2015..Singapore.. 1-4 May อาจารย์บุศรา ชินสงคราม
0.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Srihatajati, J.(2014).The Effect of Desensitizing Dentrifrices on Shear Bond Strength Composite.The 9th IDCMR Congress 2014 International Dental Collaboration of Mekong River Region Improved Heath & Quality of Life Through Optimal Oral Health..Bali, Indinesai..  4-5 December อาจารย์จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
0.00
      รางวัลตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sampranpiboon, P., Charnkeitkong, P., & Fene, X.(2015).Determintion of Thermodynamic Parameters of Zinc (II) Adsorpton on Pulp Waste as Biosorbent. Advanced Materials Research.(Vol.931-932):215-219. ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูยล์
1.00
2 Phoophuangpairoj, R., & Srikun, N.(2015). Computerized Recognition of Pineapple Grades using Physicochemical Properties and Flicking Sounds.Journal of Information Sciences and Engineering.(Vol.6(5)):93-101. อาจารย์ ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
1.00
3 Watanawanyoo, P., & Chaitep, S.(2013). Performance Evaluation of a Water Ejection Type in Vacuum Drying Syatem. Energy Procedia.():. อาจารย์ ดร.พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู
1.00
4 Phoophuangpairoj, R.(2015).Automated Classification of Watermelon Quality Using Non-flicking Reduction and HMM Sequences Derived from Flicking Sound Characteristics. Journal of Information Sciences and Engineering.(Vol.30(4)):1015-1033. อาจารย์ ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
1.00
5 Kanchanaharuthai, A.().Transient Stability and Voltage Regulation in Multi-Machine Power Systems vis-ά-vis STATCOM and Battery Energy Storage. IEEE Tranaction on Power Sytems.():1-12. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
1.00
6 Arayapranee, W., & Rempel, GL.(2014). Autoclaved Aerated Concrete Waste (AACW): An Alterative Filler Material for the Natural Rubber Industry.Polymer Composites.():. รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
1.00
7 Kanchanaharuthai, A.(2015).Nonlinear Generator Excitation and SMES control for transient stability Enhancement via Immersion and Invariance. Tranactions of the Institute of Measurement and Control.():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
1.00
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kitvatanachai, S., & Rhongbutsri,PC.(2015).Pinworm Infections in Subrban Government Schools, Lak Hok Subdistrict, Muang Pathum Thani, Thailand.Rangsit Journal of Arts and Science.( Vol.4(2)):. รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
0.80
2 Powthong, P., & Suntornthiticharoen, P.(2014).Isolation, Identification and Analysis of Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria from Selective Various Traditional Thai Fermented Food and Kefir.Pakistan Journal of Nutrition.():. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Monton, C., Suksaree, J., & Charoenchai, L.(2015).Real Time Cold Chain Monitoring of Simulated Vaccine Didtribution.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
2 Aribarg, T., & Supratid, S.(2015).Particle Swarm Optimization for Adjusting Fuzzy Parameters of Modified Ant-based Classification to Improve Medical Diagnosis.Internationnal Journal of Advancements in Computing Technology.():. อาจารย์ ดร.ธรรณพ อารีพรรค
1.00
3 Charoenpanitseri, W., & Poonyakanok, O.(2014).A Characterization of Small 3-Colorable Graphs.Far East Journal of Mathematical Sciences.():. อาจารย์ ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
1.00
4 Radeerom, M.(2014).Automatic Trading System based on Genetic Algorithm andc Technical Analysis for Stock Index.Internationnal Journal of Information Processing and Managment.(Vol.5(4)):124-132. อาจารย์ ดร.มนฤทัย ระดีรมย์
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sukplang, P., & Tongmee, A.(2014).n vitro kill-time test of disinfectants against Pseudomonas aeruginosa recoverd from water associated with hemodialysis applications.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.4(1)):39-45. ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
0.80
2 Mungchamnankit, A., Eiamchai, P., Chananonnawathorn, C., Limwichean, S., Horprathum, M., Thongmee, A., & Sukplang, P.(2015).Effect of Annealing Temperature on ZnO Nanorods Prepared by Hydrothermal Process.Advanced Materials Research.(Vol.979):204-207. ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
1.00
3 Moolsin, S.(2014).Cure Characteristics, Thermal and Mechanical Properties of Natural rubber/synthetic rubber blends with and without compatibilizer. Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.4(2)):105-116. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
0.80
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Monton, C., Shoomerk, P., & Suksaree, J.(2015).Pay for Performance (P4P): A Motivation of Drug Information Service Work Load Report in Thungsong Hospital.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
2 Suksaree, J., Monton, C., Sakunpak, A., Chusut, T., Charoonratana, T. Pichayakorn, W., & Boonme, P.(2015).Preparation and Characterzation of Ketoprofen-pseudolatex firmulation for Transdermal Delivery Systems.Thai Journal of pharmaceutical Sciences.(Vol.38(4)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
3 Suksaree, J., Monton, C., & Chusut, T.(2015).A novel deoroteinzed natural rubber latex device for nicotine transdermal delivery systems.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
4 Charoonratana, T., Bunluepuech, K., Chusut, T.Suksaree, J., & Songsak, T.(2015).Development and Validation of LC-MS Method for quantitative Analysis of a tradional Thai Antihypertensive Herbal Recipe. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์
1.00
5 Monton, C., Suksaree, J. & Pathompak, P.(2015).Can Makiong (Scaphium Macropodum) Powder Formed get in Effervescent Blend.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
6 Suksaree, J., Monton, C., & Charoonratana, T.(2015).Morphology Study of Plai Patch by The Scanning Electron Microscope.Part I: Chitosan and Hydroxypropylmethylcellulose Blends.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
7 Suksaree, J., Monton, C., & Charoenchai, L.(2015).Morphology Study of Plai Patches by The Scanning Electron Microscope. Part II: Chitosa and Polyvinyl Alcohol Blends.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
8 Settharaksa, S., Madaka, F., Charkree, K., & Charoenchai, L.(2015).The Study of Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity in Cold Press Rice Bran Oil Form Rice in Thailand.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. อาจารย์ สุกัญญา เศรษฐรักษา
1.00
9 Monton, C., Kaeokumbong, C., & Suksaree, J.(2015).A Survey of Production Places of Pre-Packaged Processed Foods Before Evaluation Follows The Primary Good Manufacturing Practice (Primary GMP) Standard: A Case Study of Nakhon Ratchasima Province. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
10 Monton, C., Kaeokumbong, C., & Suksaree, J.(2015).Development of Production Places of Pre-Packaged Foods Follows The Primary Good Manufacturing Practice (Primary GMP) in Nakhon Ratchasima Province: A preliminary Study.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
11 Skunpak, A., Suksaree, J., Pathompak, P., Charoonratana, T., & Sermkaew, N.(2015).Antioxidant Individual Y-Oryzanol screening in Cold Pressed Rice Bran Oil Diffferent Thai Rice Varieties by Hplc-Dpph Method.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(6)):. อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ สกุลปักษ์
1.00
12 Settharaksa, S., Madaka, F., Chakree, K., & Charoenchai, L.(2015).Total Phenolic and Flavonoid Contents and Antioxodant Properties of Thai Traditional Herbal.Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(9)):. อาจารย์สุกัญญา เศรษฐรักษา
1.00
13 Leelawat, S., & Leelawat, K.(2014).Moringa oleifera Extracts Induce Cholangiocarcinoma Cell Apoptosis by Induction of Reactive Oxygen Species Production.International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research.(Vol.6(2)):183-189. ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
1.00
14 Pongwai, S., & Dangprasirt, P.(2014).Approaches to improve dissolution of capsule containing a poorly water-soluble drug: Mefenamic acid.Rangsit journal of Arts and Sciences.( Vol.4(1)):47-58. อาจารย์ ดร.ศันสนีย พงษ์วัย
0.80
15 Charoonratana, T., Settharaksa, S., Madaka, F., & Songsak, T.(2015).Screening of Antioxidant Activity and Total Phenolic Content in Raphanus Sativus pod.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(8)):. อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์
1.00
16 Thongphasuk, P., Thongphasuk, A., Bavovada, R., & Chamulitra, W.(2015).Effects of Gamma Irradiation on Active Components, Free Radicals and Toxicity of Cassumunar Ginger Rhizomes. Int Pharm Sci.(Vol.6(7)):. ผศ.ปิยนุช ทองผาสุก
1.00
17 Vutthipong, A., Monton, C., Saingam, W., Bunluepuech, K., & Charoonratana, T.(2015). Evaluation of Physicochhemical Properties of a Traditional Thai Antihypertensive Herbal Recipe in Various Properties.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):479-482. อาจารย์ ดร.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์
1.00
18 Suksaree, J., & Pichayakorn, W.(2015).Preparation and Characterization Properties of Transdermal Blended Patches Containing Thai Herbal Medicine.Industrial & Engineering Chemistry Research.():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
19 Suksaree, J., Monton, C., Madaka, Fameera., Chusut, T., Saingam, W., Pichayakorn, W., & Boonme, P.(2015).Formulation, Physicochemiacl Characterization, and in Vitro sutudy of Chitosan/HPMC blends-based herbal blended patches.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. .():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
20 Suksaree, J., Luprasong, C., Monton, C., Charoenchai, L., & Pichayakorn, W.(2015).An eco-friendly synthesis of modified poly (vinyl alcohol)-graft-lactic acid by curing method Thermal analysis and Characterization. Journal of Themal Analysis and Calorimetry.():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
21 Suksaree, J., Charoenchai, L., Madaka, F., Monton, C., Sakunpak, A., Chusut, T., Charoonratana, T. & Pichayakorn, W.(2015).Zingiber Cassumunar Blended Patches for Skin Application: Formulation, Physiochemical Properties, and in Vitro Studies.Asian Journal of pharmaceutical Sciences..():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jongkon, N., & Tangyuenyongwatana, P.(2015).Molecular binding modes of diarylheptanoids from Curcuma comosa on the ER-β receptor.The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(9)):82-89. อาจารย์ ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
1.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Erdogan, O.(2014). A clinical prospective study on alveolar bone augmentation and dental implant success in patients with type 2 diabetes.Cliniacl Oral Iplants Research.():1-9. Assoc.Prof.Dr.Ozgur Erdogan
1.00
2 Suksaree, J., Monton, C., Madaka, Fameera., Chusut, T., Saingam, W., Pichayakorn, W., & Boonme, P.(2015).Formulation, Physicochemiacl Characterization, and in Vitro sutudy of Chitosan/HPMC blends-based herbal blended patches.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.():. อาจารย์ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 LoiKaeo, N.(2014).A method for reducing rancidity in germinated brown rice flour.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.4(2)):121-131. อาจารย์นฤมล ลอยแก้ว
0.80
2 Puangwerakul, Y.(2013).Effect of Soaking, Germination and roasting on Thiamine Content in Pathum Thani 1 rice malt.Rangsit journal of Arts and Sciences.( Vol.3(1)):45-51. รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
0.80
3 Puangwerakul, Y., Lekpan, M., & Khamhaeng, N.(2014).Effect of different mashing on non-alcoholic beer quality form Thani rice malt.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.4(2)):133-143. รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
0.80


şahin k porno izle şahin k porno izle