การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2556รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2556


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          งานวิจัย
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suriyaprom, K..(2013).The BDNF Val66Met poymorphism and serum concentrations of BDNF with smoking in Thai males..Genetics and Molecular Research.(Vol.12(5)):. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
1.00
2 Powthong, P., Thongmee, A. & Suntornthiticharoen, P..(2013). Antibacterial and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria isolated from Chicen Intesting, Entrails of swine, and Soil Against Gastrointestinal and Urogenital Pathogens..International Journal of Phytomedicine..(Vol.5):. ดร.พรรณนภา เภาทอง
1.00
3 Suriyaprom, K..(2013).Tte BDNF Val66Met poymorphism and serum concentrations of BDNF with smoking in Thai males..Genetics and Molecular Research.(Vol.12(5)):. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
1.00
4 Powthong, P., Thongmee, A. & Suntornthiticharoen, P..(2013). Antibacterial and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria isolated from Chicen Intesting, Entrails of swine, and Soil Against Gastrointestinal and Urogenital Pathogens..International Journal of Phytomedicine..(Vol.5):. ดร.พรรณนภา เภาทอง
1.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Erdogan, O. .(2013).Sickle-cell Disease: A. Review of Oral Manifestation and Presentation of A Case With an Uncommon Complication of the Disease..Rangsit Journal of Arts and Sciences.( Vol.3(2)):. Dr.Ozgur Erdogan
0.25
2 Ozgur Erdogan.(2013).Sickle-cell Disease: A. Review of Oral Manifestation and Presentation of A Case With an Uncommon Complication of the Disease..Rangsit Journal of Arts and Sciences.( Vol.3(2)):. Dr.Ozgur Erdogan
1.00
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kanchanaharuthai, A.(2013). Immersion and Invariance-based nonlinear dual-excitation and steam-valving Control of Synchrous generators.International Transactions on Electical Energy Systems.():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
1.00
2 Watanawanyoo, P. & Chaitep, S.(2013).Performance Evaluation of a Water Ejection Type in Vacuum Drying System. Energy Procedia published by Elsevier.():. ดร.พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Charoenpanitseri, W.(2014).On (2.t)- choosability of triangle-free graphs.Journal of Mathematics Research.(Vol.5(3), Sep):. ดร.วงศกร เจริญพาณิขเสรี
1.00
            คณะศิลปศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Domalewska, D.(2013).An Ecological to Using Ubiquitous Handheld Devices in the Classroom.Journal of US-China Education Review.():. Dr.Dorota Domalewska
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Wongwailikhit, K. & Sripoomwattana.(2013).An Efficient Simple Method for the Synthesis of Copper (I) Oxide Hollow microspheres with Assistance of Polyoxyethlenonylphenyther.Asoan Journal of Chemistry.(Vol.25):. ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
1.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Nakrong , S. & Bunrathep, S.(2013).Development of Plai Emulgel for Therapeutic Ultrasound Application.Journal of Health Research.(Vol.27(1)):. อ.สิกขวัฒน์ นักร้อง
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Vayupharo, B., & Laksanalamai, V.(2014).utrents and Anti-Nugtients high Cholorophyll-Mungbean Sprouts as Affected by Different Periods of Germination and Sproting Stages.International Journal fo Agricultural and Biological Engineering.(Vol.6(4)):. ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
1.00
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Plaingam, W. & Nernplod, T.(2013).(2013). Factors Affecting the Export Participation and Performance of Thai Manufacturing small and Medium Sized Enterprises (SMEs)..The 3nd International Conference on Pharmacy and Advanced Pharmaceutical Sciences in Yogyakarta..():. ดร.พรรณนภา เภาทอง
0.25
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
          ตีพิมพ์
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วัฒนีย์ เย็นจริตร และคณะ.(2556).โครงการทัศนมาตรเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต.วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต.... มกราคม-มิถุนายน พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.25
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Erdogan, O., Kisa, HI., & Charudilaka, S.(2013).Sickle-cell Disease: A. Review of Oral Manifestation and Presentation of A Case With an Uncommon Complication of the Disease.Rangsit Journal of Arts and Sciences....  Dr.Ozgur Erdogan
0.25
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 รรณี เอกศิลป์ และชัยรัตน์ บุญถนอมวงศ์.(2556).สมรรถนะทางความร้อนของอิฐบล็อกผสมผักตบชวาและขี้เลื่อย.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.วรรณี เอกศิลป์
0.25
2 พนิดา สามพรานไพบูลย์ จารุวรรณ เหล็กเพชร และวัลย์วิสา นาคสมบูรณ์.(2556).ารดูดซับสังกะสีไอออนออกจากน้ำทิ้งจากการชุบโลหะด้วยเยื่อกระดาษ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
0.25
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 อัญชลี ต้นสมบูรณ์ พิศิษฐ์ นามจันทรา และกาญจนา สุริยพรหม.(2556).ระดับเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเตส ในชายไทยที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.อัญชลี ต้นสมบูรณ์
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วิไลลักษณ์ ตรีพืช.(2556).อฟต์แวร์สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง: การวิเคราะห์เปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน ผศ.วิไลลักษณ์ ตรีพืช
0.25
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ศศิธร ง้วนพันธ์.(2556).การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.ศศิธร ง้วนพันธ์
0.25
2 พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์ ภูริพัฒน์ ชาญกิจ และศศิธร ง้วนพันธ์.(2556).การปฏิรูปแผนธุรกิจ: ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนตัวเร็ว (FMCG) ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมในประเทศไทย.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์
0.25
3 พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์ ศศิธร ง้วนพันธ์ และพิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์.(2556).การศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อประชาคมอาเซียน.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์
0.25
4 วุธพงศ์ ลาภเจริญ.(2556).การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ
0.25
5 สมเกียรติ อริยปรัชญา และคณะ.(2556).ความเป็นไปได้ของผลกระทบของเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนต่อระดับและปริมาณน้ำที่เชียงแสนและโขงเจียม.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา
0.25
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 การโฆษณาแฝงของภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสารท่องเที่ยวไทย.(2556).การโฆษณาแฝงของภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสารท่องเที่ยวไทย.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน กฤษณีกร เจริญกุศล
0.25
2 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และณญาดา จันทโชติ.(2556).ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมชมขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.).งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.25
3 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.(2556).การเปิดรับข่าวสาร การมีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.25
4 สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ.(2556).ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตในทัศนะของสื่อมวลชน.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
0.25
5 คมศร สนองคุณ และฟ้าพินิจ สุประดิษฐ์.(2556).การเปิดรับและความพึงใจของประชาชนที่มีต่อรายการเสียงตามสายของเทศบาลลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.คมศร สนองคุณ
0.25
6 ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ.(2556).ศนคติ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีต่อรายวิชา COM 218 : ภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์ 1.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ
0.25
7 พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น และวริทธิ์ ทีปสว่าง.(2556).โครงการสร้างสรรค์สื่ออัตลักษณ์องค์กรผ้าหมี่ขิด.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น
0.25
8 บุปผา บุญสมสุข และธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.(2556).ความเป็นครูกัลยาณมิตร ของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ดร.บุปผา บุญสมสุข
0.25
9 วิเชียร พันธ์เครือบุตร ชัยภัฏ วรรธนะสาร วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์ วัลลี พุทโสม และอัญชลี เหลืองอ่อน.(2556).ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพการศึกษากับความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนานาชาติ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร ผศ.ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์
0.25
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปัญญา มณีจักร.(2556).การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกตีนเป็ดเพื่อกำจัดความกระด้างในน้ำ.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน ผศ.ปัญญา มณีจักร
0.25
2 ทิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล เยาวลักษณ์ สมบุญสิริ และทัศนีย์ ปัญจานนท์.(2556).ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
0.25
3 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ.(2556).การพัฒนาหนังสือการ์ตูนฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
0.25
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ลักษณา เจริญใจ และคณะ.(2556).การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นจากรำข้าวหอมปทุม.การประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ลักษณา เจริญใจ
0.25
2 ศิริมา สุดวิลัย ปทุมรัตน์ ตู้จินดา และสัณหภาส สุดวิลัย.(2556).การยับยั้งการทำงานของตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิด 2 โดยสารจากพืชกลึงกล่อม.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ภญ.ศิริมา สุดวิลัย
0.25
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สมชนก หงษ์ทอง เรณุกา สมชื่อ ปรารถนา เหมือนจินดา วิรุฬยุพา คำสมัย และพัชรียา ขุนจันทร์.(2556).การศึกษาผลของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของกระดูกสันหลังต่อ ความแม่นยำในการยิงประตูของนักกีฬาฟุตซอลชายไทย.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.สมชนก หงส์ทอง
0.25
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 .(2013). Factors Affecting the Export Participation and Performance of Thai Manufacturing small and Medium Sized Enterprises (SMEs)..The 3nd International Conference on Pharmacy and Advanced Pharmaceutical Sciences in Yogyakarta..... 18-19 กันยายน 2558 อ.วาลุกา พลายงาม
0.00
2 .(2013). Factors Affecting the Export Participation and Performance of Thai Manufacturing small and Medium Sized Enterprises (SMEs)..The 3nd International Conference on Pharmacy and Advanced Pharmaceutical Sciences in Yogyakarta..... 18-19 กันยายน 2558 อ.วาลุกา พลายงาม
0.00
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ภัชภิชา ยกกำพล ณัดดาวัลย์ อดกลั้น ภัทราพร หนูสวี และวัฒนีย์ เย็นจิตร.(2556).ความดันตาของคนไทยที่เป็นต้อหินและไม่เป็นต้อหิน (โครงการสำรวจสภาวะสายตาพิการในประเทศไทย).งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.25
2 เมธี จรัสอรุณฉาย ณัฐนันท์ สกุลสิริทิวากร และวัฒนีย์ เย็นจิตร.(2556).ตาเหล่และตาขี้เกียจในประเทศไทย (โครงการสำรวจสภาวะสายตาพิการในประเทศไทย).งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.25
3 ตฤณณวัฒน์ ทองชิต พรทิพย์ อโคตมี วัฒนีย์ เย็นจิตร และธวัชชัย ปานเสถียรกุล.(2556).อัตราส่วนรอยบุ๋มในขั้วประสาทตาของคนไทยที่ไม่เป็นต้อหินและเป็นต้อหิน (โครงการสำรวจสภาวะสายตาพิการในประเทศไทย).งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.25
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สุกริช พูลสุข และคณะ.(2556).การพัฒนาและการตรวจคุณภาพแบบสอบถามสำหรับการประเมินความวิตกกังวลทางทันตกรรมในเด็กไทยวัยเรียนตอนต้น.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ทพ.สุกริช พูลสุข
0.25
2 อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ และคณะ.(2553).สถียรภาพเชิงมิติของวัสดุพิมพ์ปากชนิดซิลิโคนเมื่อเก็บไว้ในเวลาต่างกัน.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.... 3 เมษายน อ.ทญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์
0.25
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 .(2013).Neonothopanus nambi Speg., a new source of antibiotic and anti-inflammatory agents..5th International Conference on natural Products for Health and Beauth: Current Trends in Natural Products.....  6-8 พฤษภาคม 2558 อ.อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์
0.00
2 .(2013).Neonothopanus nambi Speg., a new source of antibiotic and anti-inflammatory agents..5th International Conference on natural Products for Health and Beauth: Current Trends in Natural Products.....  6-8 พฤษภาคม 2558 อ.อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์
0.00
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pisitkasem, P.(2013).Techniques of Logistics Management Affecting the Logistics Efficiency of the Electronics Parts Industry in Thailand: A Case of Manufacturers in the Industrial Promotion Zone, the Area of Prathumtani and Autthaya Province.The 2nd International Symposium on Business and Social Sciences.... November 7-9 ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐ์เกษม
0.25
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Settharaksa, S., Madaka, F., Sueree, L,. Chankana, N., Chakree, K., & Charoenchai, L.(2014).Cytoxic Activity and Antioxodant Potentials of Cold Pressed Rice Bran Oil.Internation Journal of PharmTech Research....  อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา
1.00
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Phoophuangpairoj, R.(2013).Computerized Unripe and Ripe Durian Striking Sound Recognition Using Syllable-based HMMs.2013 International Conference on Electronics, Mechatronics and Automation (ICEMA).... August 24-25 ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
0.25
2 Ekasilp, W. & Chunsawang, S.(2013).Studying of efficiency of solar energy drying system with second law of Thermodynamics.The 4th Rajamangala University of Technology International Conference (4th TMUTIC).... July 15-16 ดร.วรรณี เอกศิลป์
0.25
3 Chipipop, B., Chansamrong, E., Chaisricharoen, E. & Sirinaovakul, B.(2013).High Frequency Precision Modelling of CMOS-BASed, -Rx, Translinear CCCII-.The 13th International Symposium on Commmunicatioms and Information Technologies (ISCIT 2013).... September 4-6 รศ.บุญรักษ์ จิปิภพ
0.25
4 Suthisripok, T & Ruechakiatdtikun, T.(2014).Biodiesel B10- An Alternative Fule for Diesel Pick-up Trucks.The 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) Engineering and Technological Responses to Global Challenges.... March 27-29 ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
0.25
5 Srimoon, D.(2014).A Flat Monopole over Rectangular Box Ground Plane.ECTI-Con 2014. Nakhon Ratchasima.... May 14-17 อ.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chumwatana, T.(2013).Genome Sequence Clustering using Hybrid Method: Self-Organizing Map and Frequent Max Substring Techniques.International Conference of Machine Learning and Cybernetics (ICMLC) 2013....  July 14-17 อาจารย์ ดร.ทัศนัย ชุ่มวัฒนะ
0.25
2 Chooprayoon, V.(2013).A Study on Decision Making by Thai Software house Companies in Choosing Computer Programming Languages.The International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC).... July 14-17 ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร
0.25
3 Chanwimalueng, W. & Rapeepisarn, K.(2013).A Study of the Recognitions and Preferences on Abstract and Concrete Icon Styles on Smart Phone form Easternets ang Westerners Point of View.The International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC).... July 14-17 อาจารย์ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
0.25
4 Chinnasri, W.(2013).Adaptive Probability of Crossover and Mutation in Genetic Algorithm on University Course Timetabling Problem.3rd IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering....  November 1-3 ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
0.25
5 Charoenpanitseri, W.(2013).A characterization of 3-colorable graphs with at most eight vertices.16th Japan Conference on Discrete and Computational Geometry and Graphs.... September 17-19 ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
0.25
6 antavongso, S. & Kasemsan, K.(2013).Assessing E-Business Deployment Framework for Thai SMEs: The Case of Thai Restaurants in Melbourne, Australia.The Second Asian Conference on Information Systems.... 31-November 2 อาจารย์สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
0.25
7 Praditteera, M.(2013).Librarys Role in Infirmation Literacy Practices and Promotion in Thai Private Universities. IFLAsv 79th Word Libray and Information Congress....  August 17-23 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
0.00
8 Chimmanee, S. & Chimmanee, S.(2013).A Comparison of the Need and Readiness of Laptops and Tablets Usage for Working at Tesco Lotus adn BAAC Bank in Thailand.The Second Asian Conference on Internation Systems, (ACIS).... 31 October-2 December ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
0.25
9 Noumthanong, P.(2013).Study of Requirement and Factor Affecting the Selection of Tablet between IPAD and Samsung Galaxy Tab Compared Between the Flight of Army Aviation Center Pilot and Rangsis University Student.The Second Asian Conference Information Svstems (ACIS). Thailand.... 31 October-2 December อาจารย์ปัทมา น่วมทนงค์
0.25
10 Lekcharoen, S. & Pankham, S.(2013).A Comparison of Bayesian Estimate and Maximum Likelihood Estimate Using Tree Angmemted Naïve-Bayes (TAN) Construct Model for Causal Analysis.International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS).... October 19-21 ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ
0.25
11 Lekcharoen, S. & Pankham, S.(2013).A Hybrid Model Using Backpressure Flow Control and Fuzzy Tyeop for Mechanism Schemes oaer High Speed Network. International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS).International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS).... October 19-21 ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ
0.25
12 Kasemsan, K.(2013).The Classification of Guns Type Using Image Recognition Theory.th International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT 2013).... October 19-22 ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์
0.25
13 Radeerom, M.(2013).Building a Trade System by Genetuc Algorithm and Technical Analysis for Thai Stock Index.The 6th Asian Conference on Intelligent Information & Database System (ACIIDS2014).... April 7-9 ดร.มนฤทัย ระดีรมย์
0.25
14 Aribarg, T. Thu vu, M., Supratid, S., Supratid, S. & Liong, S.(2014).Would Bangkok be more vulnerable to the anticipated changing climate?.1th International Conference on Hydroinformatics (HIC2014).... August 17-21 ดร.ธรรณพ อารีพรรค
0.25
15 Srisa-an, C.(2014).Applying Spanning Tree Graph Theory for Automatic Database Normalization.International Conference on Communication and Information Technology (ICCIT 2014).... May 29-30 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
0.25
16 Kasemsan, K.(2013).Neurofuzzy Decision Making Support Model for Stock Trading based on Strategic Trading Signals and Technical Analysis Approach.The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics : WMSCI2014.... July 15-18 ผศ.ดร.กุลธร เกษมสันต์
0.25
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Terdpaopong, K.(2013).Intergenertional Succession of Thai Small and Medium-Sized Family-Owned Businesses.2013 Small Enterprise Association of Australia and New Zealand....  ดร.คณิตศร เทิดเผ่าพงศ์
0.00
2 Inta, K.(2013).The Role of Quality Cost on ISO 9001 Certified Compaanies in Thailand. ASIA-PACIFIC Management Accounting Assonciation (APMAA).ASIA-PACIFIC Management Accounting Assonciation (APMAA).... November 1st-4th อาจารย์คมสันต์ อินตา
0.25
3 Terdpaopong, K.(2013).The Implementation of Target Costing in Thailand: Case Studies.ASIA-PACIFIC Management Accounting Assonciation (APMAA).... November 1st-4th ดร.คณิตศร เทิดเผ่าพงศ์
0.25
4 Tosanguan, P.(2013).An Integration of ASEAN Corporate Governance Scorcard into Corpora Governance Requirements for Listed Firms in the SET.ASIA-PACIFIC Management Accounting Assonciation (APMAA).... November 1st-4th ผศ.ดร.ประยูร โตสงวน
0.25
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Liengpradit, P. Sinthupinyo, S & Anuntavoranich, P.(2014).Trend of Facebook Usage Behavior and Impacts on the Attitudes Amongst Friends in Social Network Circle of Thai Youths: Case Study on College Students.9th International Academic Conference.... April 13-16 อ.ปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
0.25
2 Chucheep, P.(2014).Efficiency of Balance Scorecard in the Industrial Promotion Zone, the Area of Prathumtani and Ayutthaya Province.The 3rd International Symposium on Business and Social Science.... July 22-24 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
0.25
3 Khiewpan, R.(2014).Guidelines for Creating a Brand Identity as a Private University.The 3rd International Symposium on Business and Social Science.... July 22-24 อ.รัตชพงษ์ เขียวพันธ์
0.25
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Vicheanpanya, J.(2013).E-Learning Management System Model for Thai Society.2013 4 th International Conference on Distance Learning and Education (ICDLE 2013).... October 12-13 ดร.จิรัชฌา วิเชียรปํญญา
0.25
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suapang, P., Tongyoun, M. & Chivapreecha, S.(2013).Medical Image Compression and Quality Assessment.SICE Annual Conference.... September 13-18 ผศ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
2 Suapang, P., Naruephai, C. & Chivapreecha, S.(2013).Mammography Archiving and Web Viewer.SICE Annual Conference.... September 13-18 ผศ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
3 Suapang, P., Puttanakit, V. & Toosaranon, P.(2013).Morphology-Based Algorithm and Application for Mammographic Masses Segmentation.SICE Annual Conference.... September 13-18 ผศ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
4 Tongpance, N.(2013).Design and Construction of The Low- Cost Defibrillator Analyzer.The 5th Bio medical Engineering International Conference (BMEiCON2013).... October 23 -25 รศ.นันทชัย ทองแป้น
0.25
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Charoonratana, T.(2013).Quantitative Analysis and Formulation Development of Traditional Thai antihypertensive Herbal Recipe.International Conference on Natural Products Utilization.... November 3-3 ดร.ทศธน จรูญรัตน์
0.25
2 Jongrungruangchok, S & Songsak, T.(2013).Denelopment and Validation of Isoniazid, Pyrazinamide and Rifampin in Fiaed-dose Combination Antituberculosis by Hplc.The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.... December 2-3 ผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค
0.25
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Plaingam, W. & Nernplod, T.(2013).Factors Affecting the Export Participation and Performance of Thai Manufacturing small and Medium Sized Enterprises (SMEs).The 3nd International Conference on Pharmacy and Advanced Pharmaceutical Sciences in Yogyakarta....  June 18-19 อ.วาลุกา พลายงาม
0.25
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Nakapan, W.(2014).Moblie Learning in a History of Art and Architecture Classroom.The 19th International Conference of the Association of Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2014).... May 14-17 ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
0.25
            วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Dharawanij, N.(2013).Preliminary Study to Develop Chedi Hoi Temple to be Education and and Tourism Resource of Pathum Thani Province.Silpakorn 70th Anniaersarn International Conference....  December 1-3 อ.นพปฎล ธาระวานิช
0.25
2 Jotikasthira, N.(2014).ncreasing Tradeshow & Exhibition Industry Competitiveness Through Competency-Based Hiring and Promotion: A Sales Executive Perspective.The International Conference on Business Tourism and Applied Sciences ICBTS: Academic Research Conference.... March 24-26 อ.ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร
0.25
3 Jotikasthira, N. Bhutibhunthu, S. & Chuaychoo, I.(2014).ncreasing Thai meeting and convention industry competitiveness through competency-based human resource management: a sales executive perspective. Advance in Tourism Econamics.... May 15-16 อ.ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร
0.25
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Thongsuphan, S & รัชฏา โมชฎาพร.(2013).he Compartive study of Learning Effectiveness of Shaping Root Canal With Nickel Titanium Rotary Inatruments among Inexperience Users.The 9th World Endodontic Congress IFEA.... May 24 ผศ.สายสวาท ทองสุพรรณ
0.25
            วิทยาลัยนานาชาติ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kerdvibulvech, Ch.(2013).Real-Time Framework of Hand Tracking Based on Distance Transform.11th International Conference Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies.... September 23-28 ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
0.25
2 Sagarik, D.(2014).Education and Income Distribution: A Path Analysis Framework.Ninth Annual Education and Development Conference.... March 5-7 ดร.ดนุวัศ สาคริก
0.25
3 Kerdvibulvech, Ch.(2014).Human Hand Motion Recognition Using an Extended Particle Filter.International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO 2014), in Lecture Notes in Computer Science (LNCS) - Springer-Verlag International Proceedings.... July 16-18 ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
0.25
4 3D Human Motion Analysis for Reconstruction and Recognition.(2014).3D Human Motion Analysis for Reconstruction and Recognition.International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO 2014), in Lecture Notes in Computer Science (LNCS) - Springer-Verlag International Proceedings.... July 16-18 ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
0.25
5 Kerdvibulvech, Ch.& Yamauchi, K.(2014).Structural Human Shape Analysis fornModelling and Recognition.The Joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2014), in Lecture Notes in Computer Science (LNCS) - Springer-Verlag International Proceedings....  August 20-22 ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
0.25
            International Chinese College (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suchao-in, K.(2013).Semantic evolution of Xin (Heart) in Chinese.The Fifth Annual Conference of Asia-Pacific Consortium of Teaching Chinese as an International Language, The University of Melbourne, Melbourne....  ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
0.25
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jarintanan, F. Sirudompas, S. Sukchaisri, K. Chonsawat, P. & Liemmanee, W.(2014).Comparison of automated blood cells counts between Advia 120 and Sysmex XT 4000 l in breast cancer patients and health controls.XXVIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology....  May 15-17 อ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
0.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Mumgchamnankit, A. Eiamchai, C. Chananonnwathorn, C. Limwichean, S. Horprathum, M. Thongmee, A. & Chananonnwthorn, P.(2013).Effect of Annealing Temperature on ZnO Nanorods Prepared by Hydrothermal Process. 2013 5 th International Science, Social-Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2013).... October 12-13 ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
0.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Charoonratana, T. Settharaksa, S. Madaka, F. & Songsak, T.(2014).Quantitative Analysis of Sulforaphene in Raphanus sativus Pod.The 3rd Current Drug Development (CDD 2014).... May 1-3 ดร.ทศธน จรูญรัตน์
0.00
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sangthong, B. Jones, C.U., Pachirat, O. & Jones, D.A..(2014).Breathing training modulates the blood pressure responses to exercise in stable hypertensive patients.Joint Meeting of the European Society of Hypertension (ESH) and International Society of Hypertension (ISH) 2014....  June 13.16 อ.เบญจรัตน์ แสงทอง
0.00
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Prapaiwong, A. Leejae, S. Sudsai, T. Phonkrathok, S. Suksuwan, A. Tangyuenyongwatana, P. & Kraisintu, K.(2014).eonothopanus nambi Speg., a new source of antibiotic and anti-inflammatory agents.5th International Conference on natural Products for Health and Beauth: Current Trends in Natural Products....  May 6-8 อ.อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์
0.00
      รางวัลตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kanchanaharuthai, A.(2012).mmersion and Invariance-Based nonlinear controller for a Power System with the Excitation and STATCOM.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.2(2)):151-160. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
0.25
2 Kanchanaharuthai, A.(2013).Immersion and Invariance-based nonlinear dual-excitation and steam-valving Control of Synchrous generators.International Transactions on Electical Energy Systems.():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
1.00
3 Kanchanaharuthai, A.(2013).Nonlinear Dual-Excited and Steam-Valving Control of Synchronous Generators Via Immersion and Invariance.Rangsit journal of Arts and Sciences.( Vol.3(2)):. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
0.25
4 Kanchanaharuthai, A.(2013).Immersion and Invariance-based Coordinated Generator Excitation and SVC Control for Power Systems.Mathematical Problems in Engineering.():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
1.00
5 Sampranpiboon, P., Charnkeitkong, P., & Feng, X.(2012).ntraparticle Diffusion in Lead Adsorption Onto Paper and Pineapple Wastes as Adsorbents.Engineering Transactions.(Vol.15(2)):151-160. ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
1.00
6 Sampranpiboon, P., Charnkeitkong, P., & Feng, X.(2014).Equilibrum Lsotherm Models for Adsorption of Zinc (ll) Lon From Aqueous Solution on Pulp Waate.WSEAS Tractions on Environment and Development.(Vol.10):. ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
1.00
7 Sampranpiboon, P., Charnkeitkong, P., & Feng, X.(2014).Equilibrum Lsotherm Models for Adsorption of Zinc (ll) Lon From Aqueous Solution on Pulp Waate.WSEAS Tractions on Environment and Development.(Vol.10):. ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
1.00
8 Phurkhao, P.(2013).Wave Diffraction by A Line of Finite Crack in A Saturated two-phase medium.International Journal of Solids and Structures.():. ดร.พิชญา เผือกขาว
1.00
9 Kanchanaruthai, A., & Boonyaprapasorn, A.(2014).A Syneretic Control Design of Generator Excitation and STATCOM of Power Systems.yneretic Control Design of Generator Excitation and STATCOM of Power Systems. Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.4(1)):. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
0.25
10 Kanchanaruthai, A.(2014).Immersion and Invariance-Based Nonlinear Coordinated Control for Generator Excitation and STATCOM of Power Systems.Electric Power Components and Systems.():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
1.00
11 Phurkhao, P.(2013).ompressinal Waves in fluid- Saturated Porous Solid Containig a penny-shaped crack.International Journal of Solids and Structures.(Vol.50(25-26)):. ดร.พิชญา เผือกขาว
1.00
12 Suthisripok, T., & Ruechakiatdtikun, T.(2014).Biodiesel B10-An Alternative Fuel for Diesel Pick-up Trucks. Advanced Materials Research (AMR) Journal.():. ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
1.00
13 Arayapranee, W., & Rempel, G L.(2013).he Effect of Filler Size on the Cure Characteristics, Processability, Mechanical Properties, and Morphology of Stearic acid-coated CaCO3 Filled Natural rubber Compounds.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.3(2)):. รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
0.25
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suriyaprom, K.(2013).Tte BDNF Val66Met poymorphism and serum concentrations of BDNF with smoking in Thai males.Genetics and Molecular Research.(Vol.12(5)):. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
1.00
2 Powthong, P., & Suntornthiticharoen, P.(2014).ntibacterial and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria isolated from Chicen Intesting, Entrails of swine, and Soil Against Gastrointestinal and Urogenital Pathogens. .World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciencessian Social Sciences (WJPPS).(2014):. ดร.พรรณนภา เภาทอง
1.00
3 Powthong, P., Thongmee, A. & Suntornthiticharoen, P.(2013).ntioxidant and Antimicrobial activities of Endophytic Fungi isolated form Sesbania grandiflora (L.) Pers.International Journal of Phytomedicine.(Vol.5):. ดร.พรรณนภา เภาทอง
1.00
4 Suriyaprom, K., Phonrat, B. & Tungtrongchitr, R.(2014).Association of Adiponectin gene *-11377C>G polymorphism with Adiponectin Levels and The Metabolic Syndrome in Thais.Asia Pac J Clin Nutr.(Vol.23(1)):. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
1.00
5 Suriyaprom, K.(2014).Measurement of the Levels of Leptin, BDNF Associated with polymorphisms LEP G2548A, LEPR Gln223Arg and BDNF Val66Met in Thai with A Metabolic Syndrome.Diabetology & Metabolic Syndrome.():. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
1.00
6 Suparatid, S., Tungtrongchitr, R., & Namjuntra, P.(2014).Associations of Resistin Levels With Resistin Gene Polymorphism and Metabolic Syndrome in Thais.Med Biochem.(Vol.33):. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chinnasri, W., Krootjohn, S. & Sureerattanan, N.(2013).The Suitable Genetic Operators for Solving the University Course Timetabling Problem.Journal of Convergence Information Technology.():. ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
1.00
2 Anekritmongkol, S., & Kasemsan, K.(2014).oolean Normalized by SQL for Association Rule Mining.Inter journal of Advancements in Computing Technoloye (IJACT).():. ดร.สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล
1.00
3 Maichalernnukul, K., Zheng, F., & Kaiser, T.(2014).BER Analysis of A Space-Time Coded RFID System in Nakagami-m Fading Channels.Electronics Letters.():. เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
1.00
4 Charoenpanitseri, W.(2014).ON (k, t)-EDGE-CHOOSABILITY of Graohs.Far East Jouranal of Mathemtical Sciences (FJMS).():. ดร.วงศกร เจริญพานิขเสรี
1.00
5 Suparatid, S.(2014).Differential Evolotion for Fuzzy Clustering Using Self-Adaptive Trade-off Between Exploitation and Eeploration.Research Journal if Applied Sciences.():. ผศ.ดร.สิริพร ศุภราทิตย์
1.00
6 Radeerom, M.(2014).Building a Trade System by Genetic Algorithm and Technical Analysis for Thai Stock Index.Lecture Notes in Computer Science.(Vol8398.):. ดร.มนฤทัย ระดีรมย์
1.00
            คณะศิลปะและการออกแบบ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sarasalin, P.(2013).The Development of Thai Identity into Contemporary Interior Design Space Case Study: Thai Spa.The International journal of Design in Society.():. รศ.พิศประไพ สาระศาลิน
1.00
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Terdpaopong, K.(2012). Financial Uniqueness and Predictive model for Financially distressed, Listed Chinese SMEs.Journal of Internationnal Management Studies.(Vol.13(1)):21-36. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
1.00
2 Terdpaopong, K. & Al Farooque, O.(2012).Financial Distress, Restructuring and Turnaround: Evidence form Thai SMEs.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.2(2)):151-160. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suapang, P., Yimman, T., & Dejhan, K.(2012).Medical Image Processing and Radiology Information System. Internationnal Journal of Applied Biomedical Engineerng.(Vol. 5(1)):61-70. ผศ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
1.00
2 Mungchamnankit, A. Sornsanit, K. Horprathum, M. Chananonnawathorn, C. Eiamchai, P. Aiempankit, K. & Kaewkhao, J.(2013).Structural, Optical and Anti-Bacterial Properties of TiO2 Thin Films Prepared by DC Reactive Magnetron Sputtering.Advanced Materials Research.(Vol.770):. ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
1.00
3 Kanchanaphum, P., Sarataphan, T., Thirasan, W., & Anatasomboon, G.(2013).Development of Loop Mediated Isothermal Amplification of SRY Gene in Hunman Blood Samples for Sex Determination.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.1(1)):. ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
0.25
4 Chayaburakul, K., Anantasomboon, G., Pratoomthai, B., & Withyachumnarnkul, B.(2013).Detection of infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) in Penaeus monodon by in-situ Hybridization at Transmission Electron Microscopic Level.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.3(2)):. ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
0.25
5 Pasharawipas, T.(2013).Anti-viral Vaccines Based on Induced Inhibition of Viral Receptors.Journal of Clinical and Cellular Immunogy.(Vol.4(6)):. รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
1.00
6 Suanarunsawat, T., Devakul Na Ayutthaya, W., Thirawarapan, S., & Ponngshompoo, S.(2014).Anti-Oxidative, Anti-Hyperglycemic and Lipid-Lowering Effects of Aqueous Extracts of Ocimum Sancyum L.Leaves in Diabetic Rats.Food and Nutrition Sciences.(Vol.5(9)):. รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
1.00
7 Wongwailikhit, K., & Sripoomwattana, N.(2014).Synthe of Copper (I) Oxide Hollow Microspheres with the Assistance of Polyoxyethlenenonylphenylether.sian Journal of Chemistry.(Vol.16(10)):. ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
1.00
8 Yoopat, P.(2014).Thai Traditional Massage: Efficiency Assessment of Three Traditional Massage Methods on Office Workers: An Explorative.ournal of Bodywork and Movement Therapies.():. ผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
1.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Nakrong , S. & Bunrathep, S.(2013).Development of Plai Emulgel for Therapeutic Ultrasound Application.Journal of Health Research.(Vol.27(1)):. อาจารย์สิกขวัฒน์ นักร้อง
1.00
2 Tongphasuk, P. & Tongphasuk, J.(2012).Effects of Irradiation on Active Componets of Medicinal Plants: A Review.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.2(2)):151-160. ผศ.ปิยนุช ทองผาสุก
0.25
3 Thongphasuk, P., & Thongphasuk, J.(2013).Effects of y-irradiation on Free Radicals, Active Components and Toxicity of Turmetic Rhizomes.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.3(2)):. ผศ.ปิยนุช ทองผาสุก
0.25
4 Suksaeree, J., Charoenchai, L., Pichayakorn, W. & Boonme, P.(2013).HPLC Method Development and Validation of (E)-4-(3-4-dimethoxyphenyl)-but-3-en-1-ol in Zingber Cassumunar Roxb.Thai Herbal Compress ball. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science Research.(Vol.3(3)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
5 Suksaeree, J., Charoenchai, L., Monton, C., Chusut, T., Sakunpak, A., Pichayakorn, W., & Boonme, P.(2013).Prepartion of a Pseudolatex-membrane for ketoprofen transdermal drug delivery systems.Industrial & Engineering Chemistry Research.(Vol.52(45)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
6 Suksaeree, J., Pichayakorn, W., Monton, C., Sakunpak, A., Chusut, T., Sainganm, W., & Madaka, F.(2013).Formulation of Ketoprofen Matrix Membrane for Transdermal Delivery Systems.The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(Vol.38(4)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
7 Suksaeree, J., Charoenchai, L., Sakunpak, A., Monton, C., Chusut, T., Sainganm, W., & Pathompak, P.(2013).Preliminary Formulation Study of Cold Pressed Rice Bran Oil Mask.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(Vol.38(4)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
8 Suksaeree, J., Monton, C., Sakunpak, A., & Charoenchai, T.(2014).Formulation and in Vitro Study of Ketoprofen Pseudolatex Gel for Transdermal Drug Delivery Systems.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(2)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
9 Suksaeree, J., Chankana, N., Monton, C., Saingam, W., Kittiwisut, S., Sakunpak, A., Krisana, K., & Tengwattanachoti, Y.(2014).Effect of Spray Drying Carriers on Physical Properties of Spray Dried Anti-Fee-Mareng-Suang Extract Powder.The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.( Vol.38(1)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
10 Suksaeree, J., Pichayakirn, W., Waiprib, R., Lueanpaen, I., & Taweepreda, W.(2014).Physicohemical Properties of Pseudolatex Systems Prep Ared From Para Rubber Sheet and Preliminary Drug Loading for Drug Deliyery.The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(Vol.38(1)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
11 Suksaeree, J., Pichayakirn, W., Waiprib, R., Lueanpaen, I., & Taweepreda, W.(2014).Physicohemical Properties of Pseudolatex Systems Prep Ared From Para Rubber Sheet and Preliminary Drug Loading for Drug Deliyery.The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.(Vol.38(1)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
12 Suksaeree, J., Madaka, F., Monton, C., Sakunpak, A., Chusut, T., & Charoonratana, T.(2014).Method Validation of (E)-4-(3 , 4-Dimethoxyphenyl)-BUT-3-EN-1-OL in Zingiber Cassumunar Roxb. With Different Extraction Techiques. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.( Vol.6(2)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
13 Suksaeree, J., Monton, C., Charoenchai, L., & Pathompak, P.(2014).reoaration and Evaluation of Rice Bran Oil Mask.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(2)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
14 Suksaeree, J., Taweepreda, W., Boonme, P., & Pichayakorn, W.(2014).Nicotine Transdermal Patches Made From Deproteinized Natural Rubber.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(7)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
15 Suksaeree, J., Taweepreda, W., & Pichayakorn, W.(2014).mproved Protein-Free Natural Rubber Latex for Pharmaceutical Sciences. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
16 Suksaeree, J., Monton, C., Pichayakorn, W., Monton, C., Sakunpak, A., Chusut, J., & Saingam., W.(2014).Rubber Polymers for Transdermal Drug Delivery Systems.Industrial & Engineering Chemiatry Research.( Vol.53(2)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
17 Suksaeree, J., Monton, C., Charoenchai, L., Madaka, F., & Chusut, T.(2014).Determination of (E)-4-(3, 4-Dimethoxyphenyl)-But-3-En-1-Ol Content in Zingiber Cassumunar Roxb. (PLAI) Patches.International Journal fo Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
18 Suksaeree, J., Monton, C., Madaka, F., Sakunpak, A., Pichayakorn, W. & Boonme, P.(2014). Physicochemical Properties Study of PlainPatches for Topical Applications.International Journal fo Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.( Vol.6(5)):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
1.00
19 Sakunpak, A., Settharaksa, S., Monton, C., & Pathompak, P.(2014).evelopment and Quantitative Determination of Barakol in Senna Siamea Leaf Extract by Tlc-Image Analysis Method.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(3)):. อ.อภิรักษ์ สกุลปักษ์
1.00
20 Bunrathep, S., Jongrunguengchok, S. Vipunngeun, N., Thongphasuk, P., & Songsak, T.(2013).Pharmacognostic Specification of Moringa Oleifera Lam. Leaves Cultivated in Thailand.Rangsit journal of Arts and Sciences.(Vol.3(2)):. ผศ.ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ
0.25
21 Settharaksa, S., Madaka, F., Sueree, L,. Kittiwisut, S., Sakupak, A., Moton, C., & Charoenchai, L.(2014).Effect of Solvent Types on Phenolic, Flavonoid Contents and Antioxidant Activities of Syzygium Gratum (WIGHT).International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(2)):. อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา
1.00
22 Monton, C., Saingam, W., & Suksaeree, J.(2014).Evaluation of Physical Properties of Jit-Tra-Rom Fast Disintegrating Tablets Prepared by The Direct Compression Method.International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(2)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
23 Monton, C., Suparatid, J., & Sakunpak, A.(2014).Formulation Development and Physical Properies Sutudy of Thai Traiditional Herbal Tablets: Original Jit-Tra-Rom Recipe. International Journal fo Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(4)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
24 Monton, C., Charoenchai, L., & Suksaeree, J.(2014).Reducing of Error in The Medication Process of a Private Hospital in Northeast of Thailand.International Journal fo Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
25 Monton, C., Saingam, W., Suksaeree, J., Sakunpak, A., & Kraisintu., K.(2014).Preformulation and Physical Properties Study of Fast Disintegrating Tablets from Thai Traditional Formula. International Journal fo Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(4)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
26 Monton, C., Charoenchai, L., & Suksaeree, J.(2014).Purchasing and Inventory Management by Pharmacist of a Private Hospital in Northeast of Thailand.International Journal fo Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.(Vol.6(5)):. ภก.เชาวลิต มณฑล
1.00
27 Charoonratana, T., Songsak, T., Monton, C., Saingam, W., Bunluepuech, K., Suksaeree, J., Sakunpak, A., Kraisitu, K.(2013).uantitative Analysis and Formulation Dvelopmebt of a Yraditinal Thai Antihyoertensive Gerbal recioe.hytochemistry Reviews.():. ดร.ทศธน จรูญรัตน์
1.00
28 Sakunpak, A., Suksaeree, J., Monton, C., Pathompak, P., & Kraisintu, K.(2013).Quantitative Analysis of Y-oryzanol Content in Cold Prossed Rice Bran oil by TLC-image Analysis Method.Journal of Tropical Biomedicine (APJTB).(Vol.4(2)):. อ.อภิรักษ์ สกุลปักษ์
1.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Erdogan, O., Kisa, HI., & Charudilaka, S.(2013).ickle-cell Disease: A. Review of Oral Manifestation and Presentation of A Case With an Uncommon Complication of the Disease.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.3(2)):. Dr.Ozgur Erdogan
1.00
2 Erdogan, O.(2013).Outcomes of Periradicular Surgery of Maxillary First Molars Using a Vestibular Approach: A Prospective, Clinical Study With One Year of Follow-Up.Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.():. Dr.Ozgur Erdogan
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suwanagul, P. Kokaew, J. & Suwanagul, A.(2014).Diversity of causal fungi in weed diseases and potential use as a biological weed control for vegetable plots in Thailand.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol. 3(1), Jan.-Jun):. รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
0.25
2 Labua, S. & Osiripun, V.(2014).Review on green energy from microalgae.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol. 3(1), janury-June):. ดร.ศศิรินทร์ แลบัว
0.25
3 Vayupharo, B., & Laksanalamai, V.(2013).Nutrents and Anti-Nugtients high Cholorophyll-Mungbean Sprouts as Affected by Different Periods of Germination and Sproting Stages.International Journal fo Agricultural and Biological Engineering.(Vol.6(4)):. ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
1.00
4 Suwanagul, P. Kokaew, J. & Suwanagul, A.(2013).Diversity of causal fungi in weed diseases and potential use as a biological weed control for vegetable plots in Thailand.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol. 3(1)):. รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
0.25


şahin k porno izle şahin k porno izle