การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2553รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2553


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Arayapranee W and Rempel G.(2010).Application of lime kiln dust as a filler in the natural rubber industry.Journal of Applied Polymer Science.( Vol. 120(1)):263-72. รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
Arayapranee W and Rempel G
1.00
2 Sampranpiboon P, Charnkeitkong P.(2010).Equilibrium Isotherm, Thermodynamic and Kinetic Studies of Lead Adsorption onto pineapple and paper waste sludges.International Journal of Energy and Environment.(Vol. 4(3)):88-98. ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
Sampranpiboon P, Charnkeitkong P
1.00
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suriyaprom K, Phonrat B, Namjuntra P, Harnroongroj T, Tungtrongchitr R.(2010).The-11377C>G Adiponectin Gene Polymorphism Alters the Adiponectin Concentration and the Susceptibility to Type 2 Diabetes in Thais.Int.J. Vitam. Nutr. Res.(120(1)):263-72. ผศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
Suriyaprom K, Phonrat B, Namjuntra P, Harnroongroj T, Tungtrongchitr R
1.00
2 Suriyaprom K, Namjuntra P, Thawansom K, Pimainok Y, Tungtrongchitr R.(2010).Association between cigarette smoking amd metabolic syndrome in Thais.International Journal of Health Research.():. ผศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
Suriyaprom K, Namjuntra P, Thawansom K, Pimainok Y, Tungtrongchitr R
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Tarasub N, Tarasub C, Devakul Na Ayutthaya W.(2010).Protective Role of Curcumin on Cadmium-induced Nephrotoxicity in Rats. JECE..JECE..(Vol. 2(3)):. ดร.เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์
Tarasub N, Tarasub C, Devakul Na Ayutthaya W
1.00
2 Manitchotpisit P, Price P.J. Neil, Leathers D. T, Punnapayak H.().Heavy Oils Produced by Aurobasidium Pullulans.Journal : Biotechnology Letters.():1573-6776.. ดร.เพญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ
Manitchotpisit P, Price P.J. Neil, Leathers D. T, Punnapayak H
1.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Leelawat S, Leelawat K, Matangkasombut O.(2010).The Dual Effects of Delta Nine-Tetrahydrocannabinol on Cholangiocarcinoma and Apoptosis Induction at High Concentration.Cancer Investigation.(Vol.28(4)):357. ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
Leelawat S, Leelawat K, Matangkasombut O
1.00
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 กนกพร อนันต์ชื่นสุข .(2553).การดูดซับตะกั่วไอออนบนสารดูดซับที่เตรียมจากเถ้าแกลบดำ.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.กนกพร อนันต์ชื่นสุข
0.12
2 ศิริกุล จันทร์สว่าง.(2553).การใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการกำจัดไซยาไนด์.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง
0.12
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 นิภาพร เทวาวงค์.(2553).การสำรวจความชุกและรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio spp. จากหอยนางรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชลบุรี.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.นิภาพร เทวาวงค์
0.12
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 มนตรี อินทโชติ.(2553).การลดพื้นที่การค้นหาของอัลกอลิทึม A* สำหรับค้นหาเส้นทางในเกม.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.มนตรี อินทโชติ
0.12
2 ศิริวรรณ วาสุกรี.(2553).การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
0.12
3 วิไลลักษณ์ ตรีพืช.(2553).การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการจัดเรียงข้อมูล.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.วิไลลักษณ์ ตรีพืช
0.12
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล.(2553).ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล
0.12
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 พัฒน์ พิสิษฐเกษม.().ปัจจัยในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
0.12
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา.(2553).ทัศนคติของนักศึกษาต่อภาวะผู้นำของคณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  พลเรือตรี ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา
0.12
2 รณี เลิศเลื่อมใส.(2553).กฎหมายจารีตประเพณีในวิถีเอเชียแบบพหุชาติพันธุ์.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ดร.รณี เลิศเลื่อมใส
0.12
3 กมลทิพย์ สุขแก้ว.(2553).ศึกษาลักษณะและบทบาทสื่อไทยที่รายงานข่าวเกี่ยวกับจีน กรณีศึกษา มุมจีน ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  กมลทิพย์ สุขแก้ว
0.12
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 บุปผา บุญสมสุข.(2553).ประสิทธิผลของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ และการตัดสินใจของผู้ใช้บริการธุรกิจสปาในประเทศไทย.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.บุปผา บุญสมสุข
0.12
2 นิพนธ์ เจริญพจน์.(2553).การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจสปาในประเทศไทย.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.นิพนธ์ เจริญพจน์
0.12
3 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.(2553).การประเมินโครงการอบรมการพัฒนาการนวดไทยสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อการเพิ่มคุณภาพการบริการในสปาด้วยหลักการนวดตามแนวเส้นประธานสิบ.งานประชุมวิชาการ มรส....  อ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
0.12
4 จิระศักดิ์ สาระรัตน์.(2553).ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตในทัศนะของกลุ่มเป้าหมาย.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์
0.12
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปัญญา มณีจักร์.(2553).การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟในน้ำเสียจากโรงงานสิ่งทอโดยการดูดซับ ด้วยถ่านคาร์บอนไนซ์และถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากลูกหูกวาง.งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.0.00-0.00... เมษายน 2553 ผศ.ปัญญา มณีจักร์
0.12
2 Suapang, P.(2010).DICOM-format image archive,medical image compression and web-based integrated medical information system.ITC-CSCC 2010, The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications.0-00... 4-7 JUL 2010 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
3 Suapang, P.(2010).A web-based DICOM-format image archive,medical image compression and DICOM viewer system for teleradiology application.SICE Annual Conference 2010.... 18-21 AUG 2010 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
4 Suapang, P.(2010).DICOM-format image ardhiving, medical images compression and web-bases integrated medical information system และ Image acquisition and image processing for firearms and toolmarks compression in forensic science .The 3rd Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2010).... 27-28 AUG 2010 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
5 Suapang, P.(2010).Medical image processing and analysis for nuclear medicine diagnosis.International Conference on Control Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010).... 27-30 OCT 2010 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
6 ปัญญา มณีจักร์.(2553).การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟในน้ำเสียจากโรงงานสิ่งทอโดยการดูดซับ ด้วยถ่านคาร์บอนไนซ์และถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากลูกหูกวาง.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ผศ. ปัญญา มณีจักร์
0.12
7 เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ.(2553).การจัดกลุ่มทางไฟโลเจเนติคของสายพันธุ์ Aureobasidium pullulans สำหรับการผลิตพูลลูแลนและไซลาเนส.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ดร.เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ
0.12
8 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ.(2553).การพัฒนาชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
0.12
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วารินทร์ บินโฮเซ็น.(2553).พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น
0.12
2 วารินทร์ บินโฮเซ็น.(2553).ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น
0.12
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 บุศรา ชินสงคราม .(2553).ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูผ่านระบบเวสติบูลาร์ต่อการเพิ่มความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุไทยที่มีความเสี่ยงต่อการล้ม.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.บุศรา ชินสงคราม
0.12
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วัฒนีย์ เย็นจิตร.(2553).สุขภาพตาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนย่านสุขุมวิท กรุงเทพฯ.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.12
2 วัฒนีย์ เย็นจิตร.(2553).สภาวะสุขภาพตาของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
0.12
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วลัยภรณ์ นาคพันธุ์.(2553).การเรียนการสอนในโลกเสมือนสามมิติ: กรณีศึกษาวิชาทักษะทัศนศิลป์ในโอเพนซิม.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
0.12
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วรางคณา เล็กตระกูล.(2553).การสำรวจภาวะพร่องเอนไซม์ จี6 พีดี ในผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.วรางคณา เล็กตระกูล
0.00
2 ปราณี ศรีราช.(2553).ความคงทนของฮีโมโกลบินอี ในฮีโมไลเสสชนิดแช่แข็ง.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.ปราณี ศรีราช
0.00
3 สุดาภรณ์ เก่งการ.(2553).การพัฒนาสีย้อม Wright-Giemsa เพื่อใช้ในการย้อมสเมียร์เลือดให้รวดเร็วขึ้น.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.สุดาภรณ์ เก่งการ
0.00
4 ศิริพร โควบุตร.(2553).การศึกษาเปรียบเทียบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio spp. ที่แยกจากแพลงก์ตอนในทะเลของจังหวัดชลบุรี, จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดกระบี่.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.ศิริพร โควบุตร
0.00
5 พรรณนภา เภาทอง.(2553).การตรวจกรองฤทธิ์ในการยับยั้งจุลชีพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากต้นแคบ้าน.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  ดร.พรรณนภา เภาทอง
0.00
6 กัลยา บุญเพ็ญ.(2553).การสำรวจการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน ในพริกป่นและถั่วลิสงป่นจาก เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือ คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.กัลยา บุญเพ็ญ
0.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suapang, P.(2010).Medical image processing and computer-aided diagnosis program for nuclear medicine.ITC-CSCC 2010, The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications.... 4-7 JUL 2010 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.00
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วัฒนา ชยธวัช.(2553).ตำแหน่งดาวของผู้ป่วยเบาหวาน.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.วัฒนา ชยธวัช
0.00
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สุพัตรา ราษฎร์ศิริ.(2553).ปัจจัยในการเลือกและความพึงพอใจอาคารอยู่อาศัยให้เช่า ในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท : จังหวัดชัยนาท.งานประชุมวิชาการ มรส..ปทุมธานี, ประเทศไทย..  อ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
0.00
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 พนิดา สามพรานไพบูลย์.(2010).Application of wastewater treatment from preserved egg production.The 3rd International conference on environmental and geological science and engineering..Constantza, ประเทศโรมาเนีย.. 3-5 SEP 2010 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
0.25
2 พนิดา สามพรานไพบูลย์.(2010).Lead ion adsorption from wastewater by recycle paper processing waste sludge.The 3rd International conference on environmental and geological science and engineering..ประเทศโรมาเนีย.. 3-5 SEP 2010 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
0.25
3 ศิริกุล จันทร์สว่าง.(2010).Optimal setup of infrared carpet drier.The 17th Regional Sysposium on Chemical Engineering (RSCE2010) ..ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ประเทศไทย.. 22-23 NOV 2010 ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง
0.25
4 ศิลปชัย วัฒนเสย.(2010).The influence of resistance spot welding parameters on tensile strength.TJIEME-CMU-MuroranIT-2010..โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง ประเทศไทย, เชียงใหม่.. 22-23 NOV 2010 อ.ศิลปชัย วัฒนเสย
0.25
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปริญญา สงวนสัตย์.(2010).Two-dimentional Random Projection for Face Recognition.The 1st International Conference on Prevasive Computing, Signal Processing and Applications (PCSPA2010)..เมืองฮาร์บิน,ประเทศจีน.. 17-19 SEP 2010 ดร.ปริญญา สงวนสัตย์
0.25
2 ปริญญา สงวนสัตย์.(2010).Higher-order random projection for tensor object recognition.International symposium on communications and information technologies 2010 (ISCIT-2010)..โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น.. 26-29 OCT 2010 ดร.ปริญญา สงวนสัตย์
0.25
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์.(2010).Using financial performance measure for modeling SME credit risk: A Thai empirical evidence.The 22nd Asian Pacific Conference on International accounting Issued..Gold Coast, ประเทศออสเตเรีย.. 7 -10 NOV 2010 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
2 วัลลภ บัวชุม.(2010).Adopting financial Ratios widictiontn Genetic-ANFIS techniques for Thai Enterprises Failure Pre.The International business information management conference (15th IBIMA)..กรุงไคโร,ประเทศอียิปต์.. 6-7 NOV 2010 ผศ.วัลลภ บัวชุม
0.25
3 คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์.(2010).Is there a debt crisis in business and how to tell them apart?.West Lake International conference on small & medium business..Hangzhou, ประเทศจีน.. 24-26 OCT 2010 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
0.25
4 วรงค์ ผ่องใส.(2010).The classification of cash flow ratio to fundamental financial ratio; the evident from listed company in the stock exchange of Thailand.The 22nd Asian Pacific Conference on International accounting Issued..Gold Coast, ประเทศออสเตเรีย.. 7-10 NOV 2010 อ.วรงค์ ผ่องใส
0.25
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปิยะมาศ เสือเพ็ง.(2010).DICOM-format image archive,medical image compression and web-based integrated medical information system.ITC-CSCC 2010, The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications ..Ambassador city jomtien Hotel Pattaya,ประเทศไทย.. 4-7 JUL 2010 อ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
2 ปิยะมาศ เสือเพ็ง.(2010).A web-based DICOM-format image archive,medical image compression and DICOM viewer system for teleradiology application.SICE Annual Conference 2010..Grand Hotel, Taipei.. 18-21 AUG 2010 อ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
3 ปิยะมาศ เสือเพ็ง.(2010).DICOM-format image ardhiving, medical images compression and web-bases integrated medical information system และ Image acquisition and image processing for firearms and toolmarks compression in forensic science .The 3rd Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2010)..Kyoto University,ประเทศญี่ปุ่น.. 27-28 AUG 2010 อ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
4 ปิยะมาศ เสือเพ็ง.(2010).Medical image processing and analysis for nuclear medicine diagnosis.International Conference on Control Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010)..Kintex Center, Gyeonggi-do, ประเทศเกาหลี.. 27-30 OCT 2010 อ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.25
5 พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์.(2010).Biomechanical risks in Thai construction wokers .The 9th Pan-Pancific Conference on Ergonomics (PPCOE 2010)..Kaohsiung,ประเทศไต้หวัน.. 7 -10 NOV 2010 ผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
0.25
6 พรกมล ทวยเจริญ.(2010).Musculoskeletal strain in Thai university hospital nurses: A pilot study.The 9th Pan-Pancific Conference on Ergonomics (PPCOE 2010)..Kaohsiung,ประเทศไต้หวัน.. 7 -10 NOV 2010 อ.พรกมล ทวยเจริญ
0.25
7 กานดา ว่องไวลิขิต.(2010).The study of iron (III) oxide nanoparticle using w/o microemulsion technique.International Conference on Nanoscopic Colliod and Surface Science (NCSS2010)..Chiba, ประเทศญี่ปุ่น.. 19-22 SEP 2010 ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
0.25
8 กานดา ว่องไวลิขิต.(2012).The study of iron (III) oxide nanoparticle using w/o microemulsion technique.International Conference on Nanoscopic Colliod and Surface Science (NCSS2010)..Chiba, ประเทศญี่ปุ่น.. 19-22 SEP 2010 ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
0.25
9 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ.(2012).Self-directed learnong readiness scale for university students.The 8th International Conference on Developing real-Life Learning Experience : Innovation and Technology Education..คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ประเทศไทย.. 27 AUG 2010 ผศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
0.25
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 วัฒนีย์ เย็นจิต.(2010).Refractive Error in Thailand และ Self-reported visual perception correlated with visual acuity, age, sex, and occupation, in the adult population in Thailand. A report from tha national survey of blindness, low vision and major eye diseases in Thailand.World Congress of Refractive Error และ Optometric Education..Durban,ประเทศอัฟริกาใต้.. 20-24 SEP 2010 พญ.วัฒนีย์ เย็นจิต
0.25
            วิทยาลัยดนตรี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ประดิษฐ์ แสงไกร.(2010).Digital Soundscape NO.1.Yogyakarta Contemporary Music Festival 2010..ประเทศอินโดนีเซีย.. 20-22 OCT 2010 อ.ประดิษฐ์ แสงไกร
0.75
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 สรียา ศิลป์พิทักษ์สกุล.(2010).Stromal Fribroblasts induced MMP--9 Expression in Head and Neck Squamous Carcinoma (HNSCC) via Transforming GROWTH Factor-beta1 (TGF-beta1) Signaling.International Association of Dental Research (IADR) General Session 2010..บาร์เซโลนา,ประเทศสเปน.. 14-17 JUL 2010 อ.ทญ.ดร.สรียา ศิลป์พิทักษ์สกุล
0.25
2 Ozgur Endogan.(2010).Comparison of two different animal models for the histomorphometric evaluation of hard tissue around dental implants.9th Asian congress on oral and maxillofacial surgery 2010..กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย.. 25-28 NOV 2010 Dr.Ozgur Endogan
0.25
3 Ozgur Erdogan.(2010).Comparison of two different animal models for the histomorphometric evaluation of hard tissue around dental implants.9th Asian congress on oral and maxillofacial surgery 2010..ประเทศตุรกี.. 25-28 NOV 2010 Dr.Ozgur Erdogan
0.25
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ปิยะมาศ เสือเพ็ง.(2010).Medical image processing and computer-aided diagnosis program for nuclear medicine.ITC-CSCC 2010, The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications ..Ambassador city jomtien Hotel Pattaya,ประเทศไทย.. 4-7 JUL 2010 อ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
0.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 เสาวภาคย์ วชิรวงค์กวิน.(2010).A new analytical technique for the determination of tobacco alkaloids using mf-MELDI-MS.2010 FAPA Congress in TAIPEI Taiwan the 23th federation of Asian Pharmceutical Associations Congress..ประเทศไต้หวัน.. 5-8 NOV 2010 ดร.ภญ.เสาวภาคย์ วชิรวงค์กวิน
0.00


şahin k porno izle şahin k porno izle