ข่าวประชาสัมพันธ์

12
พ.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559

12
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 : Thailand – United Stated States Educational Foundation เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

08
ก.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

19
ส.ค. 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development

10
ส.ค. 2558
ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558