ข่าวประชาสัมพันธ์

00
00 543

19
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

19
ส.ค. 2562
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร"

16
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

00
00 543

15
ส.ค. 2562
วิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (SCAJ) ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15
ส.ค. 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

14
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WSD 2020

14
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ JIEC 2019

14
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10