ข่าวประชาสัมพันธ์

22
พ.ค. 2566
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมณ 2567

22
พ.ค. 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชม พิธีเปิดตั (kick off) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

05
พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

05
พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17

05
พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 3

05
พ.ค. 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

09
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 15

09
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST40)

09
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566

08
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรอว.