ข่าวประชาสัมพันธ์

08
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรอว.

23
ม.ค. 2566
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

23
ม.ค. 2566
เชิญส่งบความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

23
ม.ค. 2566
เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL)

23
ม.ค. 2566
วารสารหาดใหญ่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Hatyai Academic Journal

13
ธ.ค. 2565
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

13
ธ.ค. 2565
สสส. เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal)

09
ธ.ค. 2565
กสทช. เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

11
ส.ค. 2565
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JEMES

09
มิ.ย. 2565
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมประชาสัมพันธ์วารสาร และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม