ข่าวประชาสัมพันธ์

05
พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

05
พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17

05
พ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 3

09
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 15

09
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST40)

09
ก.พ. 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566

26
ม.ค. 2566
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66"

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

25
ม.ค. 2566
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (IAMBEST 2023)