ข่าวประชาสัมพันธ์

22
พ.ค. 2566
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมณ 2567

24
ม.ค. 2566
สำนักงานเลขาธิการอาเซียน เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24

06
ธ.ค. 2565
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2566

22
พ.ย. 2565
ASEAN Secretariat เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

11
ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN-India Research and Training Fellowship (AIRTF) 2022

21
มิ.ย. 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

09
ก.ค. 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

20
ม.ค. 2564
แจ้งขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)

15
ธ.ค. 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

04
ธ.ค. 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564