ข่าวประชาสัมพันธ์

26
ม.ค. 2566
เชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ

24
ส.ค. 2564
กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

03
ก.พ. 2564
กระทรวงแรงงาน เผยแพร่ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

08
ธ.ค. 2563
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564

20
ก.ย. 2562
NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4

25
ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประกวด

29
ส.ค. 2561
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdReserch

11
ต.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดส่งหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” จำนวน 2 ฉบับ

11
ต.ค. 2560
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดส่งเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์เอกสารรายการหนังสือ NUPH Catalogue 1/2017

27
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ E-journal