ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมณ 2567
Posted by : Admin วันที่ : 22 พ.ค. 2566 11:41:55

Assortment of fresh food

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมณ 2567 จำนวน โครงการ ดังนี้ 

Pasta Dish

ด้าน STEM & Coding

กรอบการวิจัย

ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

โจทย์วิจัย

การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล  [ภายใต้แผนงาน N44 (S4P21)]

ช่วงเวลารับข้อ

เสนอฯ

ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ

ผ่านระบบ NRIIS

Pasta Dish

ด้าน Global League

กรอบการวิจัย

ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

โจทย์วิจัย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต [ภายใต้แผนงาน N39(S3P19)]

ช่วงเวลารับข้อ

เสนอฯ

ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ

ผ่านระบบ NRIIS

Pasta Dish

ด้าน National Postdoctoral/Postgraduate System

กรอบการวิจัย

ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

โจทย์วิจัย

การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ในด้านต่างๆ ที่คลอบคลุมทั้งการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยขั้นแนวหน้า (National Postdoctoral/Postgraduate System) [ภายใต้แผนงาน F13(S4P21)]

ช่วงเวลารับข้อ

เสนอฯ

ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ

ผ่านระบบ NRIIS

Pasta Dish

ด้าน High Caliber Impact Oriented Researchers

กรอบการวิจัย

ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

โจทย์วิจัย

ประเด็นที่ 1 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine) [ภายใต้แผนงาน N36 (S3P18)]
ประเด็นที่ 2 การวิจัยขั้นแนวหน้าสำหรับการพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ [ภายใต้แผนงาน N36 (S3P18)]
ประเด็นที่ 3 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต [ภายใต้แผนงาน N37 (S3P18)]
ประเด็นที่ 4 การวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อรองรับความผันผวนทางสังคมในอนาคต [ภายใต้แผนงาน N38 (S3P18)]
ประเด็นที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต [ภายใต้แผนงาน N40 (S3P19)]
ประเด็นที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม New S-Curve [ภายใต้แผนงาน N40 (S3P19)]

ช่วงเวลารับข้อ

เสนอฯ

ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ

ผ่านระบบ NRIIS

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย