ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ทุนวิจัย


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 05 พ.ค. 2566 14:54:55

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ว่า

"หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ 

ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ"

จึงได้เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ฯ เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทราบและนำไปใช้อ้างอิง

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ฯ

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย