ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Posted by : Admin วันที่ : 23 ม.ค. 2566 13:35:51

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ วารสารเปิดรับบทความในสาขา ดังนี้

       - การพัฒนาอาจารย์
       - การพัฒนาหลักสูตร
       - เทคนิคการเรียนการสอน
       - การวิจัยในชั้นเรียน
       - สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
       - การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
       - เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7428-9215 หรือ jeiljournalpsu@gmail.com

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร