ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / งานประชุมวิชาการ


ภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี 256
Posted by : Admin วันที่ : 14 ก.ค. 2564 16:25:47

 

           ภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 (The 3rd International Research Conference on Chinese Studies 2021) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ในหัวข้อ “จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่” โดยรูปแบบการจัดประชุมวิชาการเป็นการจัดแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.rsu.ac.th/libarts/C_IRCCS2021.asp  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 

0-2997-2200 ต่อ 1223 หรือ E-mail: thailand_irccs2021@rsu.ac.th

 
Product 1

 

 

ติดต่อ  ฝ่ายรับสมัครและรวบรวมบทความ
ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
     หมายเลขโทรศัพท์+66 89-773-9970
อาจารย์สุพิชญา อ่ำคิด วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
     หมายเลขโทรศัพท์ +66 84-263-5956

E-mail : thailand_irccs2021@rsu.ac.th

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ