ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 47 ข่าว หน้า | 1 2 3 4 Next

26
เม.ย. 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกาา 2561

26
เม.ย. 2561
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่นที่ 2

26
เม.ย. 2561
จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการฯ

20
มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3-5

12
ธ.ค. 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package”

11
ต.ค. 2560
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสูตร

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science

20
มิ.ย. 2560
วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ

01
มิ.ย. 2560
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”

08
พ.ค. 2560
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560

04
เม.ย. 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560

04
เม.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

16
มี.ค. 2560
สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560

20
ก.พ. 2560
ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย