ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 275 ข่าว หน้า | 1 2 3 4 5 . . .19 Next

01
มี.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย

10
ม.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

08
ม.ค. 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019)

08
ม.ค. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

04
ธ.ค. 2561
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2562

22
พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

05
พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

18
ต.ค. 2561
มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

07
ส.ค. 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย" ประจำปี 2562

07
ส.ค. 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

16
ก.ค. 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานคตรินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ the 7th PSU Education Conferenc

16
ก.ค. 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 201

05
ก.ค. 2561
มหาวิทยาลับนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14

28
มิ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ

23
มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกาาศาสตร์ ประจำปี 2561