ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 21 ข่าว หน้า | 1 2 Next

20
ก.ย. 2562
NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4

25
ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประกวด

29
ส.ค. 2561
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdReserch

11
ต.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดส่งหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” จำนวน 2 ฉบับ

11
ต.ค. 2560
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดส่งเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์เอกสารรายการหนังสือ NUPH Catalogue 1/2017

27
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ E-journal

16
มี.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประสานงานและสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

08
มี.ค. 2560
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL

08
มี.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”

20
ก.พ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”

10
พ.ย. 2559
หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD

31
ต.ค. 2559
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา”

23
ส.ค. 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.15 No.2 July-December 2015 จำนวน 1 ฉบับ

23
ส.ค. 2559
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเอกสารโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย”

23
ส.ค. 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559

şahin k porno izle şahin k porno izle