ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 541 ข่าว หน้า | 1 2 3 4 5 . . .37 Next

01
ต.ค. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ

24
ก.ย. 2562
วิทยาลัยสยาม ขอเขิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

20
ก.ย. 2562
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10

20
ก.ย. 2562
NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4

12
ก.ย. 2562
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

29
ส.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 11

29
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

19
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

19
ส.ค. 2562
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร"

16
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

15
ส.ค. 2562
วิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (SCAJ) ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15
ส.ค. 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

14
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WSD 2020

14
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ JIEC 2019

14
ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10