ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 495 ข่าว หน้า | 1 2 3 4 5 . . .33 Next

01
มี.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย

26
ก.พ. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

10
ม.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

08
ม.ค. 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019)

08
ม.ค. 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

08
ม.ค. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561

12
ธ.ค. 2561
เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

11
ธ.ค. 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

06
ธ.ค. 2561
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

04
ธ.ค. 2561
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2562

04
ธ.ค. 2561
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

22
พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

06
พ.ย. 2561
วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

06
พ.ย. 2561
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

05
พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ