News
Total 547 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .37 Next

14
February 2020
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

26
November 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

22
November 2019
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1

24
October 2019
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562

24
October 2019
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหอดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562

01
October 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ

24
September 2019
วิทยาลัยสยาม ขอเขิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

20
September 2019
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10

20
September 2019
NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4

12
September 2019
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

29
August 2019
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 11

29
August 2019
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

19
August 2019
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

19
August 2019
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร"

16
August 2019
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

şahin k porno izle şahin k porno izle