News
Total 479 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .32 Next

18
October 2018
มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

13
September 2018
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

12
September 2018
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 3

11
September 2018
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนอุดหนุดการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29
August 2018
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdReserch

17
August 2018
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

07
August 2018
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย" ประจำปี 2562

07
August 2018
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

01
August 2018
วช. เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DOI)

31
July 2018
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561

31
July 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562

16
July 2018
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ the 7th PSU Education Conferenc

16
July 2018
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 201

05
July 2018
มหาวิทยาลับนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14

04
July 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562