News
Total 499 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .34 Next

04
April 2019
เครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น" เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

29
March 2019
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26
March 2019
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา

25
March 2019
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย

01
March 2019
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย

26
February 2019
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

10
January 2019
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

08
January 2019
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019)

08
January 2019
มหาวิทยาลัยทักษิณเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

08
January 2019
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561

12
December 2018
เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

11
December 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

06
December 2018
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

04
December 2018
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2562

04
December 2018
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา