News
Total 474 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .32 Next

17
August 2018
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

07
August 2018
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย" ประจำปี 2562

07
August 2018
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

01
August 2018
วช. เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DOI)

31
July 2018
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561

31
July 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562

16
July 2018
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ the 7th PSU Education Conferenc

16
July 2018
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 201

05
July 2018
มหาวิทยาลับนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14

04
July 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

29
June 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

29
June 2018
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียบรู้ ครั้งที่ 19

28
June 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"

28
June 2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ

14
May 2018
สถาบันวิจัย ม.รังสิต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 1) : หมดเขตรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561