News
Total 552 Items Page | 1 2 3 4 5 . . .37 Next

26
June 2020
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2

04
June 2020
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมให้กับบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ

04
June 2020
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08
May 2020
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพช.) ประกาศรัับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563

08
May 2020
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14
February 2020
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

26
November 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

22
November 2019
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1

24
October 2019
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562

24
October 2019
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหอดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562

01
October 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ

24
September 2019
วิทยาลัยสยาม ขอเขิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

20
September 2019
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10

20
September 2019
NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4

12
September 2019
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

bursa escort bursa escort