ข่าวประชาสัมพันธ์

23
พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

23
พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11

22
พ.ย. 2565
ASEAN Secretariat เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

11
ส.ค. 2565
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JEMES

11
ส.ค. 2565
สถาบันพระปกเกล้า เชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

11
ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN-India Research and Training Fellowship (AIRTF) 2022

14
มี.ค. 2565
สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

25
ก.พ. 2565
สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การบริหารจัดการรายการเอกสารอ้างอิง ด้วยโปรแกรม Zotero

21
มิ.ย. 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

13
มิ.ย. 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566