การจัดการความรู้

จำนวน 35 รายการ

23
ม.ค. 2557
สื่อวีดิทัศน์โครงการ อพ.สธ. ม.รังสิต

28
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ โดย อาจารย์สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

28
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การออกแบบวางผังชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา ชุมชนแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

28
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การสังเคราะห์ทองแดง (I) ออกไซด์ทรงกลมกลวงขนาดไมโครเมตร โดย ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

29
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอลของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่ โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์

27
พ.ค. 2556
[KM Research] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ

27
พ.ค. 2556
[KM Research] การปาฐกถาพิเศษ การศึกษาคือนวัตกรรม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ตอนที่ 1

27
พ.ค. 2556
[KM Research] การปาฐกถาพิเศษ การศึกษาคือนวัตกรรม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ตอนที่ 2

27
พ.ค. 2556
[KM Research] การปาฐกถาพิเศษ การศึกษาคือนวัตกรรม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ตอนที่ 3

15
พ.ค. 2556
การบรรยายโปสเตอร์ (PT-01) โดย คุณเสธินี บุญยงค์