การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - เรื่อง ผลของยา Ceftazidime และ Meropenem ต่อ Biofilm ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกจากผู้ป่วย โดย คุณสัณห์สิรี เมืองมาลย์
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 10:11:45 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ [G1] 
 
เรื่อง ผลของยา Ceftazidime และ Meropenem ต่อ Biofilm ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกจากผู้ป่วย
 
โดย คุณสัณห์สิรี เมืองมาลย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด