การจัดการความรู้จำนวน 35 เรื่อง หน้า | 1 2 3 Next

13
มิ.ย. 2560
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - เรื่อง ผลของยา Ceftazidime และ Meropenem ต่อ Biofilm ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกจากผู้ป่วย โดย คุณสัณห์สิรี เมืองมาลย์

13
มิ.ย. 2560
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - เรื่อง ออกแบบและสร้างวงจรแยกส่วนทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด โดย ผศ.ธนกร อยู่โต

13
มิ.ย. 2560
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - เรื่อง การศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง โดย อาจารย์ชาวดี ง่วนสน

13
มิ.ย. 2560
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ โดย ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

13
มิ.ย. 2560
[KM Research] - International Topic : Suppression of Anterior Gradient-2 Splice Variant H Decrease in vitro Migration of High Metastatic Cholangiocarcinoma Cells By Mr.Chaturong Inpad

13
มิ.ย. 2560
[KM Research] - International Topic : Chaotic Phenomena of Communication in Thai Mural Paintings By Dr. Anick Thavichachart

15
ส.ค. 2559
[KM Research] - International Topic : St. Chic Angel: An Interdisciplinary Work in Art, Music and Language By Asst. Prof. Prinda Setabundhu

15
ส.ค. 2559
[KM Research] - International Topic : Statistical Analyses of Optimum Partial Replacement of Cement by Rice Husk Ash Based on Complete Consumption of Calcium Hydroxide By Asst. Prof. Dr.Winai Ouypornprase

15
ส.ค. 2559
[KM Research] - International Topic : Prevalence and Risk Factors of Hearing Impairment in Newborns Under Universal Hearing Screening Program in Northern Thailand By Mr.Watcharapol Poon

15
ส.ค. 2559
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การพัฒนาการให้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ผ่านการจัดการเรียนรู้ โดย

15
ส.ค. 2559
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช มาตรา 103/7 โดย ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์

15
ส.ค. 2559
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง อิทธิพลจากช่องเปิดด้านนอกที่มีต่อการไหลของกระแสลมโดยวิธีธรรมชาติภายในช่องว่างระบบผนังกระจกสองชั้นแบบโถงสูงต่อเนื่อง โดย ผศ.สุวิชา เบญจพร

15
ส.ค. 2559
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำดับเพลิงฝอยที่เหมาะสมในการป้องกันอัคคีภัยเนื่องจากเพลิงไหม้แบบเจ็ทสำหรับภาชนะรับแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดย คุณฉัตรดนัย อำภา

15
ส.ค. 2559
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง Association between Chronic Periodontitis and serum sST2, Cardiac Biomarker, in a Thai Population โดย คุณดิษยวดี เกตุทัต

18
มิ.ย. 2558
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การพัฒนาวิธี Loop-mediated Isothermal Amplification ในการตรวจหาเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis อย่างรวดเร็ว โดย คุณปัญญิศา โปติบุตร