วารสารภายในประเทศ

วารสารภายในประเทศ


          ข้อมูลวารสารศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center)

 

รายชื่อวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

          URL: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

ค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558

          URL: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

Žค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558

          URL: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน Asean Citation Index (ACI)

          URL: http://www.asean-cites.org/index.php?r=home   

ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ THAIJO (Thai Journal Online System)

          URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php

 

วารสารภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

1. วารสารระดับนานาชาติ Bulletin of Health Science and Technology (BHST)

          URL : http://www.rsu.ac.th/bhst/

2. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Journal of Engineering and Technology, RSU JET)

          URL : http://www.rsu.ac.th/rsujet/

3. เว็บไซต์ของวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะศิลปะศาสตร์

          URL : http://www.rsu.ac.th/jla/index.php

4. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

          URL : http://www.rsu.ac.th/jca/

5. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

          URL : http://isdc.rsu.ac.th/journal/

6. วารสารรังสิตสารสนเทศ

          URL : http://library.rsu.ac.th/journal/

7. วารสาร Rangsit Journal of Social Science and Humanities

          URL : http://rjsh.rsu.ac.th/

8. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

          URL : http://www.rsu.ac.th/bae/

9. วารสาร Rangsit Journal of Educational Studies  คณะศึกษาศาสตร์

          URL : http://rjes.rsu.ac.th/