วารสารภายนอกประเทศ

วารสารภายนอกประเทศ


 

1.  ชื่อวารสาร : Cambridge Journals

      URL : http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=APS

2.  ชื่อวารสาร : Asian EFL Journal

      URL : http://www.asian-efl-journal.com/

3.  ชื่อวารสาร : Wiley Interscience

      URL : http://www3.interscience.wiley.com/journal/118492626/home

4.  ชื่อวารสาร : European Journal of Open, Distance and E-Learning

      URL : http://www.eurodl.org/

5.  ชื่อวารสาร : Humanising Language Teaching

      URL : http://www.hltmag.co.uk/jul06/index.htm

6.  ชื่อวารสาร : International Journal of Education and Development Using

                           Information and Communication Technology

      URL : http://ijedict.dec.uwi.edu/viewissue.php

7.  ชื่อวารสาร : Oxford Journal

      URL : http://www.oxfordjournals.org/our_journals/semant/editors_choice.html

8.  ชื่อวารสาร :The Linguistics Journal

      URL : http://www.linguistics-journal.com/

 

ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ
              
               1.   ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
               
               2.  MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

               3.  ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 

               4.  Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

               5.  Biosisi = http://www.biosis.org/ 

               6.  Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
     
               7.  Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

               8.  Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic search premium) 

               9.  Infotrieve = http://www.infotrieve.com

               10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/