แผนปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / แผนปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย


              มหาวิทยาลัยรังสิตมีบริบทที่มีความเป็นเอกลักษณ์จำเพาะ โดยมีการกำหนดเอกลักษณ์ (Uniqueness) ขอมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษาคือนวัตกรรม” และมีอัตลักษณ์ (Identity) คือ “คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง”

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิต

              มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดปรัชญาเพื่อสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างสถาบัน อุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจ ในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ผนวกกับจิตสำนึกที่ดีงามและคุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงใช้ดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง พรายแสงแห่งปัญญา นำมรรคาเยาวชนสู่สภาวะความรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคม ธรรมาธิปไตยที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ถือความถูกต้องเป็นหลัก โดยมีการกำหนดปณิธานและวิสัยทัศน์ดังนี้

              ปณิธาน (Pledge) “มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม”

              วิสัยทัศน์ (Vision) “มหาวิทยาลัยรังสิต คือ ขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคม ธรรมาธิปไตย” 

รายละเอียด แผนปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561