ข้อมูลเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ข้อมูลเจ้าหน้าที่


รศ. ดร.กานดา  ว่องไวลิขิต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ติดต่อ 5692

ภาระหน้าที่

1. การประสานงานกับคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย
2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
3. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
4. ทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
5. ทำหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
6. สั่งการและมอบหมายภารกิจให้รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

 

คุณชญานิษฐ์  อัจฉริยะโพธา

ตำแหน่ง เลขานุการ

ติดต่อ 5686

การศึกษา

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาระหน้าที่

1. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
2. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย บริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ตาม แนวทางของสถาบันวิจัย ให้สอดคล้องกับโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัย ของชุด โครงการวิจัยต่างๆ ที่รับทุนภายนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย
4. ดูแลงานด้านสารบรรณ การเงิน งบประมาณ และบริหารจัดการสำนักงานสถาบันวิจัย
5. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไกและเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันวิจัย

 

คุณอลิสา ยวงนุ่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 5690

 

การศึกษา

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต 

ภาระหน้าที่ 
1.  งานด้านการเผยแพร่ข่าวการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากภายใน -ภายนอก ทั้งทางเว็บไซต์ และจดหมายข่าวรายสัปดาห์ 

2.  ดูแลเว็บไซต์สถาบันวิจัย

3. งานด้านวารสารระดับนานาชาติ Rangsit Journal of Arts and Scirnces (RJAS)

4. ดูแลรับผิดชอบงานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง