ข้อมูลบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ข้อมูลบุคลากร


 

รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา  ว่องไวลิขิต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5692

ภาระหน้าที่

1. ประสานงานกับคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

3. เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

4. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

5. ทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

6. สั่งการและมอบหมายภารกิจให้รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

7. ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ

- เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมการการกำกับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

- เป็นประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ (ย่อย)

- เป็นคณะกรรมการและเลขานุการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม)

- เป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

- เป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะทำงานโครงการอพ.สธ.-ม.รังสิต และ อพ.สธ. (เครือข่าย C)

 

 

คุณชญานิษฐ์  อัจฉริยะโพธา

ตำแหน่ง เลขานุการ

ติดต่อ 0-2791-5686

ภาระหน้าที่

1. ประสานงานนัดหมายการดำเนินงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก และดูแลงานด้านสารบรรณ และบริหารจัดการสำนักงานสถาบันวิจัย

2. ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (action plan) ของสถาบันวิจัย

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทั้งจากภายนอกสถาบันวิจัย

4. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆของหน่วยงาน

5. ดูแลและบริหารจัดการด้านการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

6. ปรับประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบาย และจัดทำบันทึกข้อความแต่งตั้ง ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

7. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ   

8. ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย และร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของโครงการวิจัยต่างๆ ที่รับทุนภายนอกภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

9. ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย ในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน กฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

10. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในด้านงานวิจัย ด้านประกันคุณภาพ และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย และติดต่อประสานงานจัดประชุมของกลุ่มเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต

11. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

คุณนิภาพร  พบสระบัว

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5691

ภาระหน้าที่

1. บริหารจัดการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

2. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งการรายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน-งวดเงิน และติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

3. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย บริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและกิจกรรมต่างๆตามแนวทางของสถาบันวิจัย ให้สอดคล้องกับโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

4. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่างๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

5. ปรับประกาศ/ระเบียบ เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพเพิ่มเติมจากเดิม

6. ประสานงานกับคณะกรรมการสถาบันวิจัย ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

7. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่างๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

8. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพ

9. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

10. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

11. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

12. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

คุณอลิสา ยวงนุ่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5690

ภาระหน้าที่

1. จัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์ สรุปข่าวภายในสถาบันวิจัยและข่าวภายนอก

2. จัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัย ในส่วนของบทคัดย่อ ของโครงการวิจัยที่สมบูรณ์และ เพื่อเก็บเป็นฐานในการประชาสัมพันธ์ขึ้นระบบ

3. ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย เว็บไซต์วารสาร JCST และเว็บไซต์สำนักงานจริยธรรมการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

4. ดูแลเอกสารขอรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลอง

5. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

6. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

7. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานในสถาบันวิจัย

8. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำทุกปี

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

คุณกนกรัตน์  ครูกิมโสม

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5687

ภาระหน้าที่   

1. ดูแลโครงการสัมมนา/อบรมต่างๆ ของสถาบันวิจัย

2.ประสานงานบริหารจัดการงบประมาณโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายโครงการต่างๆของสถาบันวิจัย (ยกเว้นโครงการทุนอุดหนุนวิจัยฯ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ)

3. ดูแลบัญชีโครงการค่าบริการวิชาการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

4. ประสานงาน เรื่องค่าบริการวิชาการจากนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก

5. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

6. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

7. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

8. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย

9. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

 

คุณรติมา ต๊ะดี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5598

ภาระหน้าที่

1. การดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ติดตามทุนวิจัย ที่ยังคงค้างเพื่อการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย

4. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

5. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย        

6. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

7. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

8. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

9. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

 

คุณนวพร ศาสตร์ขำ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5688

ภาระหน้าที่ 

1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพ

2. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

3. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน8. ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย ร่วมประชุม รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ต่างๆ ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับฝ่าย และระดับมหาวิทยาลัย

 

bursa escort bursa escort