สารจากผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / สารจากผู้อำนวยการ


 

สารผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

          สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดีเป็นลำดับ สถาบันมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัย ให้ทุนวิจัย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย  โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งงานสร้างสรรค์ และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ประเทศ

 

 

     

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

bursa escort bursa escort