คณะกรรมการ

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / คณะกรรมการ


          เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสถาบันวิจัย ตาม ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย  ดังต่อไปนี้

          1. คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย  

               อำนาจหน้าที่:

          1) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

                         2) ให้ความเห็นชอบนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยเสนอ

                         3) ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย

                         4) กำกับดูแลการบริหารงานงบประมาณของสถาบันวิจัย

                         5) ให้ความเห็นชอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย

                         6) ร่วมพิจารณาอนุมัติทุนหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย

                         7) ดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

          2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

              อำนาจและหน้าที่:

                         1) คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

                         2) สื่อสารนโยบาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปยังคณาจารย์ในคณะ

                         3) เชื่อมโยงระบบกลไกการบริหารงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะให้มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันและดำเนินงานวิจัยให้เป็นตามแผนงานวิจัย

                         4) พิจารณาแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยของคณาจารย์ การให้คำปรึกษารวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

                         5) นำแผนนโยบายระดับมหาวิทยาลัยมุ่งสู่แผนปฏิบัติโดยเสนอแนะและ/หรือร่วมมือให้ความเห็นชอบเนื้อหาทางวิชาการของโครงการพัฒนา ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย

                         6) กระตุ้นและส่งเสริมให้คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาและค้นคว้าจัดทำงานวิจัยรวมทั้งนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

                         7) ดำเนินงานอื่นใดด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

          3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

              อำนาจหน้าที่

                         1) คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

                         2) พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยในด้านจริยธรรมสำหรับงานวิจัยในคน และประสานงานกับคณะกรรมการกลาง ด้านการจริยธรรมการวิจัยในคน

                         3) ร่วมประชุม ลงมติ ให้ความเห็นชอบในโครงการวิจัยในด้านจริยธรรมสำหรับงานวิจัยในคน

          4. คณะกรรมการการกำกับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

              อำนาจหน้าที่:

                         1) คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

                         2) กำหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้ และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

                         3) พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่มีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะดำเนินการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องการดำเนินการภายใน และนำเสนอต่อผู้บริหารเฉพาะโครงการ

                         4) ติดตามกำกับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตามจรรยาบรรณ

                         5) จัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

                         6) สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ได้รับงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

                         7) จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

รายชื่อคณะกรรมการตาม ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ดาวน์โหลด