ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / จริยธรรมการวิจัยในคนระหว่างการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน / สำหรับโครงการที่ต้องแก้ไข/ชี้แจงโครงการตามมิติที่ประชุม