ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับโครงการใหม่ / สำหรับโครงการใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา
RSU-ERB.001-3 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการวิจัย ประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board Review) RSU-ERB.001-2 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการ ประเภทเร่งด่วน (Expedited Review) RSU-ERB.001-1 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการ ประเภทได้รับการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Process) RSU-ERB-012 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) RSU-ERB-011 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) RSU-ERB-010 หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป (Informed Consent Form 18+) RSU-ERB-009 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยด้วยแบบสอบถาม (Self-administered questionnaire) *ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ RSU-ERB-008 คำอธิบายโครงการวิจัยและการขอความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (Assent form) (สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี) RSU-ERB-007 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต RSU-ERB-006 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง) RSU-ERB-005 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน) RSU-ERB-004 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป RSU-ERB-003 โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) RSU-ERB-002 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ RSU-ERB.001 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอใบรับรอง (ส่งครั้งแรก) เอกสารแนะนำการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน