ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ


แบบฟอร์ม / แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สวจ.01 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
2 มรส.94 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 15 คน
3 มรส.93 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 9 คน
4 มรส.95 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานานชาติ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ของสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 20 คน