ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ


ประกาศ / ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต การขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (นำเสนอ/ตีพิมพ์/รางวัลตีพิมพ์)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
2 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 2563
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน