ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / ทุนวิจัยประเด็นที่ควรทราบ / ด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ.2559 สำนักหอสมุด มรส. ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนเผยแพร่โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/ แนวทางการปฏิบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยง (สถาบันวิจัย; มรส.) ***ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2557 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการ การปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก *** คำถามที่พบบ่อย? ***สรุปแนวทางการดำเนินงานเมื่อได้รับทุนวิจัย (สถาบันวิจัย; มรส.) การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัย มรส.