ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / ทุนวิจัย


ประเด็นที่ควรทราบ

ด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัย มรส.
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 15 คน
2 *** คำถามที่พบบ่อย? ***สรุปแนวทางการดำเนินงานเมื่อได้รับทุนวิจัย (สถาบันวิจัย; มรส.)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 17 คน
3 ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการ การปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 11 คน
4 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
5 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565
อัปเดตล่าสุด 12 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 23 คน
6 สำนักหอสมุด มรส. ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนเผยแพร่โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ.2559
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 12 คน