ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / ทุนวิจัยแบบฟอร์ม / ทุนอุดหนุนการวิจัย (ข้อเสนอและร่างรายงานการวิจัย)
ล่าสุด!!**ขอทุนรอบ 1 ปี 2564--->>>มรส. 80 แบบเสนอขอรับทุนวิจัย/Research Proposal**ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประเด็นการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่เหมาะสม ***มรส.81***สัญญารับทุน (ใช้เฉพาะรอบที่ 1/2564) ประเภท 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยองค์ความรู้ มรส. 83 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ตัวอย่าง ใบยืมเงินทดรองจ่าย โปรดขอรับที่คณะ/วิทยาลัย ห้ามปรินท์ *** คำถามที่พบบ่อย? ***สรุปแนวทางการดำเนินงานเมื่อได้รับทุนวิจัย (สถาบันวิจัย; มรส.) มรส. 90 แบบฟอร์มเซนต์รับเงินค่าจ้าง+ตอบแทน/แบบฟอร์มการจ่ายเงินที่ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จได้ มรส. 89 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากสถาบันวิจัย มรส. 88 แบบรายงานการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาโครงการวิจัย(กรณี:นักวิจัยพี่เลี้ยง) มรส. 87 [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] ตารางแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามงวด มรส. 82 [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (ยอดรวมทุกงวดงาน 1-4 ) มรส. 84 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยตามงวดงาน (รายงานผลและเงิน***เฉพาะงวดนั้นๆ) มรส. 86 [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย (TOR) มรส. 82-1 [***ใช้คู่กับใบเขียวเพื่อขอตั้งเบิกทุกครั้ง***] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (เฉพาะงวดงาน) มรส. 85 แบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มรส. 92 แบบขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย
แบบฟอร์ม / บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (ทุนวิจัย)