ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / ทุนวิจัย


แบบฟอร์ม / บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (ประเภทองค์ความรู้ใหม่)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 *** คำถามที่พบบ่อย? ***สรุปแนวทางการดำเนินงานเมื่อได้รับทุนวิจัย (สถาบันวิจัย; มรส.)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 17 คน
2 ประเด็นการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่เหมาะสม
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 19 คน
3 บันทึกข้อความ : ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 20 คน
4 บันทึกข้อความ : ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80) ที่ได้ปรับ/แก้ไขตามผู้ประเมินแล้ว
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 19 คน
5 บันทึกข้อความ : ส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 24 คน
6 บันทึกข้อความ : ส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย ที่ได้ปรับ/แก้ไขตามผู้ประเมินแล้ว
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 16 คน
7 บันทึกข้อความ : ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 17 คน
8 บันทึกข้อความ: ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 21 คน
9 ตัวอย่าง ใบยืมเงินทดรองจ่าย โปรดขอรับที่คณะ/วิทยาลัย ห้ามปรินท์
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 12 คน
10 ล่าสุด!!**ขอทุนรอบ 2/2564 มรส. 80 แบบเสนอขอรับทุนวิจัย**ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 38 คน
11 ***มรส.81***สัญญารับทุน (ใช้เฉพาะรอบที่ 2/2564) ประเภท 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยองค์ความรู้
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 11 คน
12 มรส. 82 [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (ยอดรวมทุกงวดงาน 1-4 )
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 10 คน
13 มรส. 82-1 [***ใช้คู่กับใบเขียวเพื่อขอตั้งเบิกทุกครั้ง***] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (เฉพาะงวดงาน)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 17 คน
14 มรส. 83 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 13 คน
15 มรส. 84 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยตามงวดงาน (รายงานผลและเงิน***เฉพาะงวดนั้นๆ)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 25 คน
16 มรส. 85 แบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
17 มรส. 86: [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย (TOR)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 13 คน
18 มรส. 88 แบบรายงานการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาโครงการวิจัย(กรณี:นักวิจัยพี่เลี้ยง)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 12 คน
19 มรส. 89 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากสถาบันวิจัย
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 11 คน
20 มรส. 90 แบบฟอร์มเซนต์รับเงินค่าจ้าง+ตอบแทน/แบบฟอร์มการจ่ายเงินที่ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จได้
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 20 คน
21 มรส. 92 แบบขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 15 คน

แบบฟอร์ม / บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (การพัฒนาการเรียนการสอน)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยตนเอง
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 18 คน
2 ใบรับเงิน
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
3 มรส. RS 81: สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 17 คน
4 มรส. RS 82: สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 16 คน
5 มรส. RS 3: แบบรายงานความก้าวหน้า
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
6 มรส. RS 4: แบบส่งการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 11 คน
7 มรส. RS 5: ข้อแนะนำในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปย่องานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
8 มรส. RS 6: Script & Storyboard
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 16 คน
9 มรส. RS 6.1: Courseware (E-learning)
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
10 มรส. RS 6.2: E-book
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
11 มรส. RS 6.3: เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ E-Learning / E-book
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 16 คน
12 มรส. RS 7: แบบคำรับรองการตรวจสอบคุณภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัย แก้ไข
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 10 คน
13 มรส. RS 8: ตรวจสอบคุณภาพบทคัดย่อ
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 10 คน
14 มรส. RS 80: ข้อเสนอโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 11 คน
15 มรส. RS 9-1 รายงานค่าใช้จ่ายทั่วไป
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 14 คน
16 มรส. RS 9-2 รายงานค่าใช้จ่าย E-learning / E-Book
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 10 คน
17 มรส. RS 10 ตารางแบ่งจ่ายงบประมาณ
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 10 คน
18 มรส. RS 11 ยกเลิกทุนวิจัย
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 9 คน
19 มรส. RS 12 TOR
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 9 คน
20 มรส. RS 15 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 11 คน
21 มรส. RS 16 เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 04 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 10 คน