ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 หนังสือยินยอมจากผู้ร่วมรับผิดชอบผลงาน สังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต (สำหรับขอรางวัล/ค่าตีพิมพ์และนำเสนอ)
อัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 41 คน
2 (คู่มือการขอรับรางวัล) วิธีการสืบค้นวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบ
อัปเดตล่าสุด 12 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 20 คน
3 สวจ.01 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 35 คน
4 มรส.94 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อัปเดตล่าสุด 24 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 63 คน
5 มรส.93 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 24 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 34 คน
6 มรส.95 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อัปเดตล่าสุด 24 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 86 คน
7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ของสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 63 คน