ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุน


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มรส.95 ใบเซ็นรับเงิน / ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อัปเดตล่าสุด 08 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 173 คน
2 มรส.94 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 19 ต.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 193 คน
3 มรส.93 แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 23 ม.ค. 2567 | ดาวน์โหลดแล้ว 98 คน
4 หนังสือยินยอมจากผู้ร่วมรับผิดชอบผลงาน สังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต (สำหรับขอรางวัล/ค่าตีพิมพ์และนำเสนอ)
อัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 208 คน
5 (คู่มือการขอรับรางวัล) วิธีการสืบค้นวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบ
อัปเดตล่าสุด 03 มี.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 83 คน
6 สวจ.01 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 20 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 145 คน
7 ***สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ก่อนเดือน มิถุนายน 2566*** มรส.94 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 09 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 186 คน
8 ***สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ก่อน มิถุนายน 2566*** มรส.95 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
อัปเดตล่าสุด 09 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 226 คน
9 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ของสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 198 คน