ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


ประเด็นที่ควรทราบ

ด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัย มรส.
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 63 คน
2 *** คำถามที่พบบ่อย? ***สรุปแนวทางการดำเนินงานเมื่อได้รับทุนวิจัย (สถาบันวิจัย; มรส.)
อัปเดตล่าสุด 16 ม.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 63 คน
3 ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการ การปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 42 คน
4 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
อัปเดตล่าสุด 14 ก.พ. 2567 | ดาวน์โหลดแล้ว 35 คน
5 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2566
อัปเดตล่าสุด 10 ก.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 96 คน
6 สำนักหอสมุด มรส. ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนเผยแพร่โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 27 คน
7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ.2565
อัปเดตล่าสุด 16 ม.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 43 คน