ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัย ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2791-5686-92 
โทรสาร 0-2791-5704

อีเมล rsurri@rsu.ac.th