Research Rules Inner

Rules of Procedure / Research Rules Inner


ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

ว่าด้วย

ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๗

…………………………………………

 

อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมติกรรมการบริหารสถาบันวิจัย จึงเห็นสมควรประกาศว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๗”

 

ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้นับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิต

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย

“หน่วยงาน” หมายถึง สำนักงาน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

“เงินทุนอุดหนุน” หมายถึง เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

 “การวิจัย” หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเอกสาร ทางการสำรวจ ทางการประดิษฐ์ ทางการทดลอง ทางการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการสร้างสรรค์และทางศิลปะ รวมทั้งกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ หรือทำให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปฏิบัติงาน

 

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

๔.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

       ๔.๑.๑ เป็นอาจารย์หรือบุคลากรซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติงาน (probation period) เป็นที่เรียบร้อย และได้รับการรับรองบรรจุเป็นอาจารย์หรือบุคลากรประจำที่ทำงานประเภทเต็มเวลาจากสำนักงานบุคคล

       ๔.๑.๒    ไม่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ และ/หรือต้องไม่ลาพักโดยไม่ได้รับเงินเดือนทั้งที่แจ้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

       ๔.๑.๓ เป็นผู้ดำเนินการหลักในการดำเนินงานวิจัย มีสัดส่วนของปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจาก การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมถึงการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการนั้น หัวหน้าโครงการวิจัยจักเป็นผู้ดำเนินการหลักและมีสัดส่วนของปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง

๔.๒ หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยวิจัย ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาว่าไม่กระทบต่อภาระงานที่รับผิดชอบ

๔.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่อยู่ในระหว่างดำเนินงานวิจัย หรือ ไม่ติดค้างการส่งรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนทุนอุดหนุนการวิจัยในส่วนของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย

๔.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการตีพิมพ์/นำเสนอผลงานวิจัย ขอให้ดำเนินการตีพิมพ์/นำเสนอผลงานวิจัย หรือจัดเตรียม(ร่าง)บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ /นำเสนอ ก่อนที่จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการใหม่ ทั้งนี้ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยแนบเอกสารผลงานวิจัย หรือ(ร่าง)บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/นำเสนอผลงานวิจัยมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องใหม่เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการดำเนินงานในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว

๔.๕ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยทางสายวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ หัวหน้าโครงการวิจัยจักต้องดำเนินการขอรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีหนังสือผ่านการรับรองของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกมาแสดง ต่อสถาบันวิจัย หากไม่มีหลักฐานยืนยันหัวหน้าโครงการวิจัยจักไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

şahin k porno izle şahin k porno izle