อัลบั้มภาพและกิจกรรมจำนวน 40 กิจกรรม หน้า | 1 2 3 Next

(ปี 2560) โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
Posted by : Admin


(ปี 2560) เรื่อง “กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
Posted by : Admin


(ปี 2560) หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Posted by : Admin


[ปี 2559] RSU National and International Research Conference 2017
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ระดับกลาง
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access รุ่นที่ 3
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access รุ่นที่ 2
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access
Posted by : Admin


[ปี 2558] เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP”
Posted by : Admin


[ปี 2558] เรื่อง การสร้างผลงานทางวิชาการ
Posted by : Admin


[ปี 2558] เรื่อง เทคนิคการเขียนและผลิตตำราเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ
Posted by : Admin


[ปี 2558] เรื่อง Genomic medicine in the epilepsy clinic
Posted by : Admin


[ปี 2558] RSU National and International Research Conference 2016
Posted by : Admin


[ปี 2558] เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Posted by : Admin


[ปี 2557] เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ สายสังคมศาสตร์
Posted by : Admin