แผนปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / แผนปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย


 

                 สถาบันวิจัยมีหน้าที่จัดทำ แผนงานด้านการวิจัย จะเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับ มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานวางแผนและพัฒนาวิเคราะห์แนวทางการวิจัยโดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ผสมผสานบริบทของมหาวิทยาลัย กลั่นกรองความเหมาะสมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จรายปี โดยกำหนดทุกระดับชั้นได้แก่ ระดับองค์กร ระดับคณะวิชา และระดับบุคคล แผนปฏิบัติงาน สถาบันวิจัย และแผนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยฯ ดังนี้

 

แผนปฏิบัติด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต แผนสนันสนุนส่งเสริมการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2560-2564
ประจำปีการศึกษา 2561