ข้อมูลบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพล ลิ้มพงษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5692

ภาระหน้าที่

 1. ประสานงานกับคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

 2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

 3. เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

 4. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

 5. ทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

 6. สั่งการและมอบหมายภารกิจให้รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

 7. ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

  - เป็นคณะกรรมการและเลขานุการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม)

  - เป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

  - เป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะทำงานโครงการอพ.สธ.-ม.รังสิต และ อพ.สธ. (เครือข่าย C)คุณชญานิษฐ์  อัจฉริยะโพธา
(คุณซินดี้)


ตำแหน่ง เลขานุการ
ติดต่อ 0-2791-5686

ภาระหน้าที่

 1. ประสานงานนัดหมายการดำเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก และดูแลงานด้านสารบรรณ และบริหารจัดการสำนักงานสถาบันวิจัย

 2. ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (action plan) ของสถาบันวิจัย

 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกสถาบันวิจัย

 4. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงาน

 5. ดูแลและบริหารจัดการด้านการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 6. ปรับประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบาย และจัดทำบันทึกข้อความแต่งตั้ง ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 7. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

 8. ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย และร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่รับทุนภายนอกภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

 9. ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย ในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน กฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

 10. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในด้านงานวิจัย ด้านประกันคุณภาพ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย และติดต่อประสานงานจัดประชุมของกลุ่มเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต

 11. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้นคุณนิภาพร  พบสระบัว
(คุณโอ๋)


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่นักวิจัยสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5691

ภาระหน้าที่

 1. บริหารจัดการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

 2. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งการรายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน-งวดเงิน และติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 3. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย บริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและกิจกรรมต่างๆตามแนวทางของสถาบันวิจัย ให้สอดคล้องกับโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 4. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

 5. ปรับประกาศ/ระเบียบ เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพเพิ่มเติมจากเดิม

 6. ประสานงานกับคณะกรรมการสถาบันวิจัย ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

 7. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

 8. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพ

 9. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

 10. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

 11. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 12. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้นคุณอลิสา ยวงนุ่น
(คุณอิ๋ว)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5690

ภาระหน้าที่

 1. จัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์ สรุปข่าวภายในสถาบันวิจัยและข่าวภายนอก

 2. จัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัย ในส่วนของบทคัดย่อ ของโครงการวิจัยที่สมบูรณ์และ เพื่อเก็บเป็นฐานในการประชาสัมพันธ์ขึ้นระบบ

 3. ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย เว็บไซต์วารสาร JCST และเว็บไซต์สำนักงานจริยธรรมการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

 4. ดูแลเอกสารขอรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลอง

 5. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

 6. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

 7. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานในสถาบันวิจัย

 8. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำทุกปี

 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้นคุณกนกรัตน์  ครูกิมโสม
(คุณหญิง)


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5687

ภาระหน้าที่

 1. ดูแลโครงการสัมมนา/อบรมต่าง ๆ ของสถาบันวิจัย

 2. ประสานงานบริหารจัดการงบประมาณโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ของสถาบันวิจัย (ยกเว้นโครงการทุนอุดหนุนวิจัยฯ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ)

 3. ดูแลบัญชีโครงการค่าบริการวิชาการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

 4. ประสานงาน เรื่องค่าบริการวิชาการจากนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก

 5. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

 6. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

 7. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

 8. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย

 9. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้นคุณปนัดดา ซาเฮาะ
(คุณซะห์)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5701

ภาระหน้าที่

 1. ดำเนินงานตามกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนและข้อกำหนดในการขอทุนวิจัยฯ

 2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต

 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์คณะวิชาต่าง ๆ

 4. ดำเนินงานโครงการสัมมนาหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์ของคณะวิชาต่าง ๆ 

 5. จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดทำฐานข้อมูลทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 6. ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 7. ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย และเครือข่ายวิชาการอื่น ๆ

 8. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน

 9. กลั่นกรองบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต

 10. จัดทำ Presentation นำเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและฝ่ายวิชาการ

 11. คณะกรรมการประจำศูนย์เรียนรู้ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน

 12. ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานปฎิรูปนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต

 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณรติมา ต๊ะดี
(คุณน้ำขิง)


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5689

ภาระหน้าที่

 1. การดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต

 2. ติดตามทุนวิจัย ที่ยังคงค้างเพื่อการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย

 4. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

 5. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย

 6. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

 7. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

 8. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 9. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้นคุณคนึงนิจ เขียวอ่อน
(คุณมาย)


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5688

ภาระหน้าที่ 

 1. ดำเนินการงานขอเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ ค่านำเสนอผลงาน และเงินรางวัล

 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพ

 3. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

 4. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย

 5. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

 6. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 7. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

 8. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น