ข้อมูลบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ข้อมูลบุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพล ลิ้มพงษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5692

 

ภาระหน้าที่

1.       ประสานงานกับคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

2.       เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

3.       เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

4.       บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

5.       ทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

6.       สั่งการและมอบหมายภารกิจให้รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
-
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม)
-
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
-
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะทำงานโครงการอพ.สธ.-ม.รังสิต และ อพ.สธ. (เครือข่าย C)

 

อาจารย์ศิริพร วงศ์สายญาติ ศิริพร

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5720

ภาระหน้าที่

1.       รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาหลักหก ได้แก่การจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัดที่แสดงเป้าหมาย กำกับดูแลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดหาทุนประกอบการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่กำหนด

2.       จัดทำแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมหรือโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  การอ้างอิงผลการวิจัย

3.       บริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน  จัดให้มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล  จัดทำรายงานและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย  การอ้างอิงผลการวิจัย

4.       ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบทุนวิจัย โดยเฉพาะทุนวิจัยกลุ่มพัฒนาชุมชน

5.       ประสานงานการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่นทุน บพท. เป็นต้น

6.       รวบรวมข้อมูลและประสานงานการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านการพัฒนาชุมชน ที่จัดโดยคณะวิชาต่าง ๆ

7.       ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสำหรับการดำเนินงานในปีถัดไป

8.       รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพด้านงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน

9.       ประสานงานและดำเนินงาน  RSU conference

10.    จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน  

11.    ปฏิบัติงานอื่นตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมอบหมาย

คุณชญานิษฐ์  อัจฉริยะโพธา
(คุณซินดี้)

ตำแหน่ง เลขานุการสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5686

ภาระหน้าที่

1.       ประสานงานนัดหมายการดำเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก และดูแลงานด้านสารบรรณ และบริหารจัดการสำนักงานสถาบันวิจัย

2.       ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (action plan) ของสถาบันวิจัย

3.       ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกสถาบันวิจัย

4.       ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงาน

5.       ดูแลและบริหารจัดการด้านการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

6.       ปรับประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบาย และจัดทำบันทึกข้อความแต่งตั้ง ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

7.       ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

8.       ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย และร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่รับทุนภายนอกภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

9.       ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย ในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน กฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน

10.    ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในด้านงานวิจัย ด้านประกันคุณภาพ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย และติดต่อประสานงานจัดประชุมของกลุ่มเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต

11.    ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

คุณสมบุญ นาคพรม
(คุณไก่)

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่นักวิจัยสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5701

ภาระหน้าที่

1.       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาหลักหก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยที่ได้รับทุนจาก สสส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต

2.       ประสานงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมาย

3.       จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยทำบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/จัดกิจกรรม พร้อมขออนุมัติงบประมาณ ของศูนย์พัฒนาหลักหก พร้อมเตรียมเอกสารและอาหารรับรอง

4.       ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการขอรับทุนแผนงานร่วมทุนฯ จากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

5.       ประสานงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาหลักหกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยจัดการ เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ   การบริหารจัดการโครงการย่อย สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโครงการย่อยที่ได้รับทุนให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน 

6.       ประสานงานผู้รับทุนข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดทำบันไดผลลัพธ์ รวมถึงสามารถปรับและพัฒนาข้อเสนอโครงการของตนเองตามแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ และวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

7.       ประสานงานบริหารจัดการงบประมาณโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาหลักหก มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะจังหวัดปทุมธานี

8.       ประสานงานและติดตามเอกสารต่าง ๆ จากโครงการย่อยภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะจังหวัดปทุมธานี

9.       จัดส่งวารสารพัฒนาการเรียนการสอนให้กับสมาชิก/ผู้เขียนบทความ/หอสมุดแห่งชาติ/TCI

10.    ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินเกี่ยวกับงานวารสารพัฒนาการเรียนการสอน เช่น จัดพิมพ์วารสาร ค่าพิจารณาบทความ ค่าตรวจพิสูจน์อักษร ค่าจัดรูปเล่ม ค่าออกแบบปก

11.    ทำบันทึก/เอกสารต่าง ๆ เพื่อติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

12.    คณะทำงานจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

13.    คณะทำงานของศูนย์พัฒนาหลักหกและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาหลักหก

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และประธานคณะดำเนินการศูนย์พัฒนาหลักหก
COMING SOON

COMING SOON