คณะกรรมการ

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / คณะกรรมการ


           เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสถาบันวิจัย ตาม ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย  ดังต่อไปนี้
 
           อำนาจหน้าที่:
1) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2) ให้ความเห็นชอบนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยเสนอ
3) ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
4) ให้ความเห็นชอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5) ดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
6) สื่อสารนโยบาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปยังคณาจารย์ในคณะ
7) เชื่อมโยงระบบกลไกการบริหารงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะให้สอดคล้องกัน
8) กระตุ้นและส่งเสริมให้คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาและค้นคว้าจัดทำงานวิจัยรวมทั้งนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
9) ดำเนินงานอื่นใดด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 
           อำนาจหน้าที่:
1) คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
2) กำหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้ และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
3) พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ
4) ติดตามกำกับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการใช้สัตว์
5) จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 
           อำนาจหน้าที่:
1) คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
2) ประเมินและตรวจสอบโครงการวิจัยต่าง ๆ และให้ข้อแนะนำแก่นักวิจัย
3) พิจารณาระดับการป้องกันและวิธีการดำเนินงานสำหรับการวิจัยและทดลองทุกชนิดที่อยู่ในประเภท 2 และ 3 ตามแนวทางปฏิบัติ Technical Biosafety Committee (TBC) ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4) ส่งผลการพิจารณางานที่อยู่ในประเภท 2 เพื่อให้ TBC รับทราบและประเภท 3 เพื่อให้ TBC พิจารณา
5) จัดให้มีการตรวจสอบงานที่กำลังดำเนินอยู่และให้ข้อแนะนำกับนักวิจัยเป็นระยะ ๆ
6) จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานของสถานที่ทดลองและการหลุดรอดของ GMO จากสถานที่ทดลองสู่สิ่งแวดล้อม
7) รับผิดชอบการออกกฎระเบียบปฏิบัติและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานความปลอดภัยทางชีวภาพในสถาบัน
 
อัพเดต ณ วันที่ 6 กันยายน 2564