ปรัชญา วิสัยทัศน์

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ปรัชญา วิสัยทัศน์


ปรัชญา
           “วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม”
 
ปณิธาน
           “ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต”
 
วิสัยทัศน์
           สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนพัฒนาความรู้จากงานวิจัย ให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง และปรับใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการพึ่งตนเองของประเทศอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ
            เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้การเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย คณะกรรมการผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. พิจารณาสนับสนุนงานวิจัยโดยการมอบทุนวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัย หรือปัญหาด้านงานวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถดำเนินงานได้ตามแผนของเวลา
 3. ติดต่อหรือประสานงานเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก
 4. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อประชาคมวิชาการ และสาธารณชน
 5. พิจารณารางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัย
 6. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการของไทยในสาขาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา สำรวจวรรณกรรมและตรวจสอบเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่รอบคอบรัดกุม
 7. จัดทำงบประมาณด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และบริหารงบประมาณทั้งส่วนที่เป็นงบประมาณส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยงบประมาณที่ได้รับความสนับสนุนจากแหล่งภายนอกและงบประมาณดำเนินงานของสถาบัน
 8. ร่างนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนชักจูงและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เริ่มสนใจดำเนินงานวิจัยอย่างจริงจังภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
 9. รักษาการมาตรฐานทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของคณะกรรมการวิชาการงานวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์เพื่อทดลอง และคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
 10. จัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เป็นเวทีการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และโอกาสการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้มีความเป็นนานาชาติ
 11. ดำเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนา ประสานงาน หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
 
ภารกิจ
          สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ทำหน้าที่บริหารงานทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาฐานข้อมูลประวัตินักวิจัยและจัดอบรมสัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย