Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


information : Traning
สถาบันวิจัยเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ” [04 January 2017]

สถาบันวิจัย มีกำหนดจัดสัมมนาให้แก่คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ที่สนใจ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

”   โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

- สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
- สถาบันวิจัยเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
- สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
-