Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


สถาบันวิจัย : แนะนำสถาบัน

ณ ช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2550-2554) ของกรรมการบริหารสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต  สถาบันวิจัยได้ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสนับสนุน บุคลากร ให้สร้างสรรค์ งานวิจัยที่สอดคล้องและควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอนตามความถนัดรายบุคคล และ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของชาติ  โดยมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณภาพด้านการสอน ของบุคลากร และรวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของสังคมและประเทศชาติ   กระบวนการสนับสนุนนั้น ทำแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบ รายบุคคล และชุดโครงการ   การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประเภทองค์ความรู้ (Basic knowledge research) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการวิจัยประยุกต์ (Applied research)  รวมถึงงาน สร้างสรรค์ และนวัตกรรม   และสำหรับบุคลากรที่มีความชำนาญก็สนับสนุนให้ทำข้อเสนอโครงการแบบสหวิทยาการและการบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขา ในลักษณะที่เป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งที่เป็นทุนภายในมหาวิทยาลัย และจากแหล่งทุนภายนอก   การจัดทำโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง การจัดฝึกอบรมด้านการเขียนรายงานวิจัย  การสืบค้นงานวิจัย การใช้สถิติ การเขียนบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ   การจัดเวทีเผยแพร่งานวิจัย การจัดทำวารสารวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  การจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย  สนับสนุนการเผยแพร่ในวารสาร และการให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัย  

จากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ส่งผลให้คณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะจากแหล่งทุนภายนอก โดยที่คณาจารย์/นักวิจัยจากคณะวิชา/วิทยาลัย/ศูนย์วิจัยในเครือข่ายสถาบันวิจัยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการวิจัยได้ทันกำหนดเวลา มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นงานวิจัยและงารสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ และมีผลสะเทือนต่อสังคมไทยและประเทศชาติในวงกว้าง โดยได้มีการดำเนินการเผยแพร่และขยายผลการวิจัยบางโครงการ ในรูปแบบของฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://rri.rsu.ac.th , http://rjas.rsu.ac.th และ http://rsucon.rsu.ac.th  อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากกระบวนการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย  แต่ผู้ที่สำคัญกว่าก็คือบุคลากร อาจารย์และนักวิจัยจากคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน รวมถึงคณบดี ผู้กำหนดนโยบาย    สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเพียงจักรกลตัวหนึ่งที่มุ่งมั่นที่จะประสานให้ กลไกการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต สำเร็จลุล่วง ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย( ปี2555-2559) ซึ่งจะ ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นคง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคโลกาภิวัฒน์