ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2556


จำนวนบท 47 บทความ
หน้า | 1 2 3 4 Next
รหัส
25/2556
ชื่อบทความ : Isolation of Polyhydroxyalkanoates Producing Bacteria from Soil Samples in Thailand by Using Rice Bran Oil Waste as Carbon Source
Article Name : การแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิต Polyhydroxyalkanoates จากตัวอย่างดินในประเทศไทยโดยใช้ของเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันรำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอน
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วิมล   ชอบชื่นชม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
20/2556
ชื่อบทความ : Faculty Members’ Opinion Level toward Faculty Administration in Dhammacracy in Rangsit University
Article Name : ความคิดเห็นของบุคลากรคณะที่มีต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารคณะ ตามหลักธรรมาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : เกศรา   สุพยนต์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
69/2556
ชื่อบทความ : Health Communication Effectiveness of Liver and Gallstone Detoxification Project: Case Study of Santi Asoke Group’s Projects
Article Name : กระบวนการสื่อสารสุขภาพและประสิทธิผลโครงการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี: กรณีศึกษาโครงการของกลุ่มสันติอโศก
ผู้จัดทำ : ลักษณา   คล้ายแก้ว  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
45/2556
ชื่อบทความ : Guidelines of Improving Logistic Performance for Thai Auto-part Manufacturing Companies After the Implementation of ASEAN Economic Community (AEC).
Article Name : แนวทางเพิ่มสมรรถนะด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของไทย หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้จัดทำ : มานะ   เงินศรีสุข  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
60/2556
ชื่อบทความ : The Study of the Impacts of Outbound Tour Operator Case Study: The Second Semester Holiday for Students in Higher Education Changed for Readiness Preparation to ASEAN Economic Community 2015
Article Name : การศึกษาผลกระทบธุรกิจการจัดนำเที่ยวขาออกกรณีศึกษา: การเปลี่ยนแปลงวันปิดภาคการศึกษาที่ 2 ในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
ผู้จัดทำ : อาจารย์นพปฎล   ธาระวานิช  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
6/2556
ชื่อบทความ : Mermaid as a Figurative Symbol for Communication in Thai
Article Name : การสื่อความหมายของภาพเงือกในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กฤษณ์   ทองเลิศ   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
13/2556
ชื่อบทความ : The Political Role of the Commander-in-Chief, Royal Thai Army After Black May 1992
Article Name : บทบาททางการเมืองของผู้บัญชาการทหารบกหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535
ผู้จัดทำ : วันวิชิต   บุญโปร่ง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
37/2556
ชื่อบทความ : Marketing Communication on Instagram of Thai Actors Products
Article Name : การสื่อสารการตลาดบนอินสตาแกรมของผลิตภัณฑ์ของนักแสดงไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.แน่งน้อย   บุญยเนตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
43/2556
ชื่อบทความ : Study on Potential Utilization of Fermented Goat Manure for Polyhydroxyalkanoate Production
Article Name : การศึกษาความสามารถในการใช้น้าหมักมูลแพะเพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐพล   ถนัดช่างแสง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
4/2556
ชื่อบทความ : Resistin Gene Polymorphism at Position -420C>G in Metabolic Syndrome Subjects
Article Name : ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินที่ตำแหน่ง -420C>G ในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กาญจนา  สุริยะพรหม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
12/2556
ชื่อบทความ : Communication Patterns to Promote Organic Agriculture of Grandpa City Farm Learning Center
Article Name : รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ของศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)
ผู้จัดทำ : อ.สยัมวรา   เชื้อทิน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
14/2556
ชื่อบทความ : DETECTION OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS FROM NASAL SWAB IN HEALTHCARE WงORKERS IN SURATTHANI HOSPITAL, SURATTHANI PROVINCE
Article Name : การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยา Methicillin ในโพรงจมูกของบุคลากรทางการแพทย์โรพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดทำ : ศิริพร   โควบุตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
56/2556
ชื่อบทความ : การพัฒนานมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะ
Article Name : Goat Milk Drinking Yogurt Development
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา  โอศิริพันธุ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
40/2556
ชื่อบทความ : Chemical Constituents and Cytotoxicity of Clerodendrum indicum and Clerodendrum villosum Roots
Article Name : องค์ประกอบเคมีและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ของไม้เท้ายายม่อมและรากพนมสวรรค์ป่า
ผู้จัดทำ : ดร.ปฐม   โสมวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
76/2556
ชื่อบทความ : Innovating Social Tools for Saving Promoting of Rangwai Community, Phanom Thuan District, Kanchanaburi Province
Article Name : นวัตกรรมเครื่องมือทางสังคมที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการออมทรัพย์ ของชุมชนรางหวาย
ผู้จัดทำ : ดร.นิ่มนวล   วิเศษสรรพ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle