ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2552


จำนวนบท 25 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
22/2552
ชื่อบทความ : SURVEY OF PREVALENCE AND ANTIMICROBAIL SUSCEPTIBILITY PATTERN OF VIBRIO SPP. ISOLATED FROM OYSTERS AT SURAT THANI AND CHONBURI PROVINCES
Article Name : การสำรวจความชุกและรูปแบบความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio spp. จากหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชลบุรี
ผู้จัดทำ : นิภาพร  เทวาวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.03/2552
ชื่อบทความ : The Development of Healthy Beverage: A Particular Design for “SPA Rangsit University”
Article Name : เครื่องดื่มสุขภาพสำหรับ SPA ต้นแบบมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วราพร  ลักษณลม้าย  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.06/2552
ชื่อบทความ : The Development of Thai Identity into Contemporary Interior Design Case Study: Thai Spa
Article Name : การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบภายในร่วมสมัย กรณีศึกษา: สปาไทย
ผู้จัดทำ : รศ.พิศประไพ  สาระศาลิน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.19/2552
ชื่อบทความ : Using Financial Ratio for Failure Estimation in Thai Enterprises Based on Genetic – ANFIS Technique
Article Name : การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการคาดการณ์ภาวะความล้มเหลวของธุรกิจไทยโดยอาศัยเทคนิค Genetic-ANFIS
ผู้จัดทำ : วัลลภ  บัวชุม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.20/2552
ชื่อบทความ : The Relationship between Cash Flow ratio and Future Profitability Ratios of Energy and Utilities Businesses Listed on the Stock Exchange of Thailand
Article Name : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของธุรกิจในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.วันฤดี   สุขสงวน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.24/2552
ชื่อบทความ : Methylenetetrahydrofolate Reductase (C677T) Gene Polymorphism in Type 2 Diabetic Nephropathy Thais
Article Name : ความแปรผันทางพันธุกรรมของ methylenetetrahydrofolate reductase (C677T) gene ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ในประชากรชาวไทย
ผู้จัดทำ : อ.กิตติศักดิ์   แถวนาชม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.26/2552
ชื่อบทความ : The Comparison Study of the Cost – Benefit Analysis of Education Investment : Case Study of Rangsit University
Article Name : การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนส่วนบุคคลจากการลงทุนทางการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ดร.เฉลิมพร   เย็นเยือก  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.29/2552
ชื่อบทความ : ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศ฿กษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศ฿กษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ดร.สุมาลี  สว่าง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.30/2552
ชื่อบทความ : Extracellular cellulase production by soil bacteria
Article Name : การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยแบคทีเรียจากดิน
ผู้จัดทำ : รตท.หญิง ดร.อัจฉราวรรณ   ทองมี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.33/2552
ชื่อบทความ : Investigation of Chemical Markers to standard material for Quality Control in Thai Herbal Medicines (Diabetes and Hypertension sign controller formula)
Article Name : การศึกษาหาสารเทียบเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานบ่งชี้คุณภาพในสมุนไพร ตำรับควบคุมเบาหวาน ความดัน
ผู้จัดทำ : อ.กัญญา    เตชกิตติรุ่งโรจน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.34/2552
ชื่อบทความ : Preparation of Activated Carbon from The Seed of Terminalia Catappa
Article Name : การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
ผู้จัดทำ : ผศ. ปัญญา   มณีจักร์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.37/2552
ชื่อบทความ : Screening and characterization of isolates of the fungus Aureobasidium pullulans for production of pullulan, poly(β-L-malic acid) and heavy oil
Article Name : การคัดเลือกสายพันธุ์และการศึกษาลักษณะสมบัติของผลผลิตของรา Aureobasidium pullulans ในการผลิตพูลลูแลน พอลิมาลิกแอสิด และเฮฟวี่ออยล์
ผู้จัดทำ : ดร.เพ็ญนภา   มานิตย์โชติพิสิฐ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.40/2552
ชื่อบทความ : Development and validation of oseltamivir carboxylic acid and oseltamivir phosphate by HPLC
Article Name : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ โอเซลทามิเวีย คารบอกซิเลต และโอเซลทามิเวีย ฟอสเฟต ในพลาสมาโดยวิธี HPLC
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.43/2552
ชื่อบทความ : Citizens Knowledge of and Participation in Local Administrative Finances: A Case Study of Sananrak Municipality, Pathumthani Province, Thailand
Article Name : ความรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของประชาชนด้านการเงินการคลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : วันฤดี  สุขสงวน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.45/2552
ชื่อบทความ : TOTAL ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ACTIVE HERBAL IN ANTI-AGING FORMULAS FROM DIFFERENT SOLVENT BY ABTS RADICAL SCAVENGING ASSAY
Article Name : ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยรวมของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะที่สกัดด้วยตัวทำละลาย ต่างๆ โดยวิธี ABTS Radical Scavenging
ผู้จัดทำ : รัตติยา  ตั้งบูชาเกียรติ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle